Απαγόρευση ασκήσεως της θήρας εντός καμένων δασικών εκτάσεων περιοχής Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας

ΦΕΚ Β 1563 - 24.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3035
(3)
Απαγόρευση ασκήσεως της θήρας εντός καμένων δασικών εκτάσεων περιοχής Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υττόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της Χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ:40/Α΄/22-3-93) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 414985/ 2 9-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή απόφαση των Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας », όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/ 16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98)κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την αριθμ.99778/3949/7-9-2000 Δ/γή ΥΠΑΑΤ περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές.
7. Την αριθμ. 200148/2833/6-8-2010 απόφαση ΥΠΕΚΑ Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-1011.
8. Τις αριθμ.4242/30-8-2010 και 3635/2-9-2010 αναφορές του Δασαρχείου Αλιβερίου και της Διεύθυνσης Δασών Ν.Ευβοίας αντίστοιχα.
9. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας λόγω της ιδιαίτερα εκτεταμένης καταστροφής της δασικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή του Δήμου Καρύστου από τις πυρκαγιές στις 21-7-2010 και 21-8-2010.
10. Τη θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους για δύο (2) έτη, ήτοι από 3/9/2010 μέχρι 2/9/2012 εντός των καμένων δασικών εκτάσεων περιοχής Δήμου Καρύστου με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου.
Το Δασαρχείο Αλιβερίου παρακαλείται για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για τις καμένες δασικές εκτάσεις περιοχής Δήμου Καρύστου, λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Στις καμένες εκτάσεις να συμπεριληφθούν και οι περιμετρικά αυτών, καθώς και τυχόν νησίδες ή τμήματα άκαυτων δασικών ή αγροτικών περιοχών που απέμειναν εντός των καμένων εκτάσεων, ώστε να παρασχεθεί στην ζώσα πανίδα οποιαδήποτε μορφή δυνατότητα επιβίωσης και διαβίωσης προκειμένου να επέλθει, έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική της σταθερότητα.
Η εξεύρεση της περιμετρικής ακτίνας απαγόρευσης, η οποία θα προσδιοριστεί με ευδιάκριτα όρια, έγκειται στην αξιολόγηση και κρίση παραμέτρων που θα αναζητηθούν σε τοπικό επίπεδο, από το Δασαρχείο Αλιβερίου σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρύστου, με κριτήρια επιλεξιμότητας την έκταση των καμένων εκτάσεων, την πριν από τις πυρκαγιές μορφή δασικής βλαστήσεως, την εις το μέτρο του δυνατού γνώση του θηραματικού πλούτου της περιοχής, το ανάγλυφο της περιοχής, τη γειτνιάζουσα με την καμένη έκταση περιοχή εάν δηλαδή, πρόκειται για υψηλό δάσος εντός του οποίου δύναται να καταφύγει και αναζητήσει προστασία η κάθε είδους άγρια ζωή. Οποιαδήποτε τέλος παράμετρο που θα αξιολογηθεί από μέρους σας και θα ληφθεί ασφαλώς υπόψη ώστε να καταστεί η ζώνη απαγόρευσης τόπος επιβίωσης, διατήρησης, προστασίας και επαύξησης της άγριας ζωής.
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 2 Σεπτεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση