Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων


ΦΕΚ Β 1625 - 19.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1278
(10)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας»
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γη του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 2302/16-06-2008 απόφασή μας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας».
5. Το υπ’ αριθμ. 16/07-04-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
6. Το υπ’ αριθμ. 336/24-05-2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
7. Το υπ’ αριθμ. 4217/20-04-2011 έγγραφο του Δήμου Κόνιτσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
8. Την υπ’ αριθμ. 21511/548/20-06-2011 αναφορά -πρόταση του Δασαρχείου Κόνιτσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
9. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των έξι ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2504/28-07-2005 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) ακόμη χρόνια, ήτοι από 31-07-2011 μέχρι 31-07-2014, στην θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε έκταση (3.864) τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων στρεμμάτων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της με αριθμό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Ιουνίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση