Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε έκταση 6.700 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας


ΦΕΚ Β 1652 - 26.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25827/1199
(1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε έκταση 6.700 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
α) του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»,
γ) του άρθρου 258 παρ. 5 του ΝΔ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
4. Το υπ’ αριθμ. 14/3.3.2011 έγγραφο - αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας, αναφορικά με την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μπαρμπακάς» του Δήμου Πρέβεζας.
5. Το υπ’ αριθμ. 8031/31.5.2011 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας, όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινοτήτων Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης αναφορικά με την προτεινόμενη προσωρινή απαγόρευση θήρας.
6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και ειδικά του αγριόχοιρου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2011-2012 και για τα δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014, σε έκταση 6.700 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Με ασφαλτόστρωτη οδό Κρυοπηγής - Καμαρίνας, από τη διασταύρωση προς Μονή Ζαλόγγου μέχρι τον οικισμό Καμαρίνας, στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται βορείως του οικισμού μέχρι την ομβροδεξαμενή ποτίσματος ζώων, και από εκεί ακολουθώντας το ανώνυμο ρέμα καταλήγει στην επαρχιακή οδό Αρχαγγέλου - Καναλακίου.
Νότια: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό από τη συμβολή της με το ανώνυμο ρέμα μέχρι τη θέση Λατομείο.
Δυτικά: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό από τη θέση Λατομείο, διέρχεται από τον οικισμό Κάτω Μυρσίνης και φθάνει μέχρι τη διασταύρωση προς Κρυοπηγή.
Βόρεια: Ακολουθεί την ασφαλτόστρωτη οδό προς Κρυοπηγή μέχρι τη συμβολή της με τον χωματόδρομο προς Αγίους Αναργύρους τον οποίο ακολουθεί μέχρι τέλους και από εκεί ανέρχεται με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη θέση «παλιό μαντρί Μπαρτζώκα», όπoυ συναντά τον αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Κρυοπηγής και συνεχίζει ακολουθώντας την ασφαλτόστρωτη οδό Κρυοπηγής - Καμαρίνας μέχρι τη διασταύρωση προς Μονή Ζαλόγγου απ’ όπου και ξεκίνησε.
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας θα γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλληλες πινακίδες.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού έτους 2011-2012.
Πρέβεζα, 24 Ιουνίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ