Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 1885 - 10.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1197/118576
(6)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969)
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 « Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/19-4-2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/6-9-2010).
7. Την αριθμ. 2360/1-6-2009 Απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1034,00 στρεμμάτων περιοχή του Διακατεχόμενού δάσους Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» στις θέσεις «Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροματίου του Δήμου Μουζακίου (Φ.Ε.Κ. 1069 /τ.Β΄/4-6-2009)
8. Την αριθμ. 1646/108633/19-6-2014 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
9. Το αριθμ. 22/03-6-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
10. Το αριθμ. 63/17-6-2014 έγγραφο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» με το οποίο αποδέχονται την ανανέωσης της απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε (5) έτη.
11. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2360/1-6-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη, ήτοι από 20-8-2014 έως 19-8-2019, σε έκταση εμβαδού 1.034,00 στρεμμάτων στην περιοχή του Διακατεχόμενου δάσους Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», στις θέσεις «Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου.
Το εμβαδόν της απαγορευμένης περιοχής ανέρχεται σε 1.034,00 στρέμματα, καταλαμβάνει έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου και τα όριά της, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:25.000, έχουν αναλυτικά ως εξής:
Αρχίζει από τη ράχη «Σταυρός» στη θέση «Δεξαμενή» επί της οδού από Μουζάκι προς Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» και ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Διέρχεται από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» μέχρι να καταλήξει στο ρέμα «Μέγα ρέμα». Ακολουθεί το «Μέγα ρέμα» μέχρι την εκβολή του στον ποταμό «Πάμισο» και τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη θέση «Δεξαμενή» απ’ όπου άρχισε.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 25 Ιουνίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση