Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου σε έκταση 13.000 στρεμ. στην περιφέρεια των Τ.Κ. Αχιλλείου και Αγίων Θεοδώρων της Δημ. Ενότητας Πτελεού του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας

ΦΕΚ Β 2030 - 25.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1642/132923
(5)
Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου σε έκταση 13.000 στρεμ. στην περιφέρεια των Τ.Κ. Αχιλλείου και Αγίων Θεοδώρων της Δημ. Ενότητας Πτελεού του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/11-1-69) «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27-8-2000).
2. Την 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την αρ. 67253/
1710/2-4-1996 εγκ. δ/γή του Υπ. Γεωργίας.
3. Την με αριθμ. 1669/33104/19-4-2011 απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.».
4. Την από 25-7-2014 Έκθεση - Εισήγηση της Δασολόγου Παναγιώτας Κράβαρη σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα της απαγόρευσης του κυνηγιού για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, από 20-8-2014 μέχρι 19-8-2016 σε έκταση 13.000 στρ. στις θέσεις Δάφνη, Γουροδήμα - Διαμάδες, Προφήτης Ηλίας, Ραντάρ ΟΤΕ, Παλιόπυργος, Μεγάλη Ράχη, Κορομηλίτσα, Άγιος Αθανάσιος, Χαμάκω, Κακοκέφαλη, Πάγκαλη, Κουκλιάς, Παδίτσα, Τρύπες, Κόϊα, Παληοχώρι, (Παλιός - Άγιοι Θεόδωροι), Μυτιλήνη, Καναβούρι, Βαθύρεμα, Χιλιαδού, Σπάρτο, Περιφέρειας Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων και Αχίλλειου, Δημοτικής Ενότητας Πτελεού, Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας που ορίζεται ως εξής:
ΔΥΤΙΚΑ: Αρχίζει από τη γέφυρα στο ρέμα «Δάφνη» μετά της Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών την οποία και ακολουθεί προς νότο μέχρι τη γέφυρα του ρέματος «Γουροδήμα - Διαμάδες».
ΝΟΤΙΑ: Ακολουθεί προς ανατολάς το ρέμα «Γουροδήμα - Διαμάδες», διέρχεται από τον ελιγμό του αγροτικού δρόμου «Άγιοι Θεόδωροι - Ραντάρ ΟΤΕ» και ανηφορίζοντας ακολουθεί προς ανατολάς αντέρεισμα διερχόμενο από το εξωκλήσι «Προφήτης Ηλίας». Εκείθεν ευθεία φθάνει στην κορυφή «Παληόπυργος» (υψόμετρο 589 μ.) και εκείθεν προς ανατολάς ακολουθεί αντέρεισμα στα όρια των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας μέσω της θέσης «Μεγάλη Ράχη» μέχρι το λιβάδι - λάκκα «Κορομηλίτσα» και εκείθεν και προς ανατολάς ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι τη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Αχιλλείου.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Εκείθεν με γενική κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το δασικό δρόμο καταρχάς με κατεύθυνση προς «Χαμάκω» και στη συνέχεια προς «Κακοκέφαλη», διερχόμενο από την πηγή «Γιαννούλη» θέση «Πάγκαλη» και κατηφορίζοντας συναντά τον ασφαλτόδρομο «Αχίλλειου - Γλύφας» στη θέση «Ξηροπήγαδο».
ΒΟΡΕΙΑ: Εκείθεν ακολουθεί, με γενική κατεύθυνση προς δυσμάς, τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από τον αυχένα στη θέση «Καρδάρα» και συναντά τον αγροτικό δρόμο «Αχίλλειου - Αγ. Θεοδώρων» στη θέση «Καλύβια» (πρώην σκουπιδότοπος) τον οποίο και ακολουθεί προς δυσμάς μέχρι συνάντησης του ρέματος «Μυτιλήνη - Τρύπες» το οποίο και ακολουθεί ανηφορίζοντας προς δυσμάς με την ονομασία ρέμα «Καναβούρι» και στη συνέχεια ρέμα «Βαθύρεμα» και μετά «Χιλιαδού» διερχόμενο δια των ιδιοκτησιών Καλτσά και Κωστοπούλου όπου και συναντά τον αγροτικό δρόμο Αγίων Θεοδώρων προς Ραντάρ ΟΤΕ.
Εκείθεν προς δυσμάς κατηφορίζει ακολουθώντας το ρέμα «Σπάρτο», μέχρι συνάντησης του ρέματος «Δάφνη» το οποίο και ακολουθεί μέχρι τη γέφυρα μετά την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.
Τα προαναφερθέντα όρια φαίνονται στο σχετικό χάρτη που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 16 Ν.Δ. 996/1971 και με το άρθρο 12 του Ν. 177/1975.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αλμυρός, 8 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Αλμυρού
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση