Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2019 - 24.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1186/117512
(5)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1985 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969).
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε « Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ ». (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ τ.Β΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103 /1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).
7. Την αριθμ. 1043/57734/30-5-2011 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για τριετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Δαφνοσπηλιάς - Παλιουρίου Δήμου Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας. (Φ.Ε.Κ. 1356/τ.Β΄/2011).
8. Την αριθμ. 2444/116638/17-6-2014 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το αριθμ. 85/17-6-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 1043/57734/
30-5-2011 απόφασης Γ.ΓΑΑ.Θ-Σ.Ε, και Απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21-8-2014 έως 20 - 8 - 2017 σε έκταση 8.500 στρεμμάτων των Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς - Παλιουρίου του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000, τα όρια της οποίας έχουν ως εξής:
ΒΟΡΕΙΑ: Από την διασταύρωση Τ.Κ. Παλιουρίου μέχρι την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στη Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς .
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας - Κέδρου έως τα όρια του οικισμού Παλιουρίου, όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς .
ΝΟΤΙΑ: Από τα όρια του οικισμού Παλιουρίου, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο έως τη διασταύρωση του δρόμου διέλευσης των φορτηγών της Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς . ΔΥΤΙΚΑ: Από τη διασταύρωση του δρόμου διέλευσης των φορτηγών της Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς έως τη διασταύρωση που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα προς Καρδίτσα.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ. Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 1 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση