Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χειμάρρου - Λιθοτόπου

ΦΕΚ Δ 314 - 15.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73721 π.ε.
Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χειμάρρου -
Λιθοτόπου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα των άρθρων 5, (παραγρ. 4, 3 και 8) και 6 (παραγρ. 2).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006)
5. Τις διατάξεις του Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/24.12.2003).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969).
8. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
9. Την υπ’ αριθμ. 172365/2913/21.06.1980 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα «ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στις θέσεις Μυρτιά, Ξηροπόταμος, Χαλάσματα, Ερείπια Σικαλιών, κοινοτήτων Χειμάρρου και Λιθοτόπου.
10. Την υπ’ αριθμ. 3611/08.05.2001 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. με θέμα «Τροποποίηση ορίων μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ξηροποτάμου - Χειμάρρου Δήμου Στρυμονικού Νομού Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
11. Τα υπ’ αριθμ. 9062/09.07.2012, 6080/12.04.2013, 10792/17.06.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Σερρών, με τα οποία προτείνεται τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χειμάρρου».
12. Τα υπ’ αριθμ. 20607/14.11.2012 και 14659/20.08.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου με τα οποία προτείνεται η ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αιθοτόπου».
13. Την υπ’ αριθμ. 16730/20.09.2013 τελική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών n οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι το νότιο όριο του προτεινόμενου ΚΑΖ Λιθότοπου αποτελεί το βόρειο όριο του ΚΑΖ Χειμάρρου.
14. Το γεγονός ότι η ίδρυση του εν λόγω καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της άγριας χλωρίδας, για την αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση ειδών της άγριας - πανίδας, αποφασίζουμε:

Ιδρύουμε το Καταφύγιο Άγριας Ζωής με την επωνυμία «Χειμάρρου - Λιθοτόπου» εμβαδού 17.724.558,15 τ.μ., το οποίο ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30000 με κίτρινη γραμμή και μπλε αριθμημένα σημεία και από τις συνημμένες σ" αυτό συντεταγμένες.
Περιγραφικά δε ορίζεται ως ακολούθως: Ανατολικά από τη συμβολή του ρέματος Καρυδιάς με τον επαρχιακό δρόμο Χειμάρρου - Λιθοτόπου τον οποίο ακολουθεί μέχρι το δασικό δρόμο ο οποίος καταλήγει στη θέση Καβάκι Ρέμα και με νότια κατεύθυνση μέχρι τη θέση Ερείπια Δασοτοπίου. Από τη θέση αυτή εισέρχεται στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών (θέση Ισμαηλί) και ακολουθεί το δρόμο μέχρι την κορυφογραμμή όπου τα όρια των Νομών Σερρών - Κιλκίς τα οποία ακολουθεί μέχρι τον Ξηροπόταμο. Με ΝΑ κατεύθυνση προς Μαυραχώνι και μέχρι τη συμβολή με το δασικό δρόμο νότια του υψώματος Μπαρμπαθανάση. Ακολουθεί το δασικό δρόμο μέχρι το ρέμα Λεπτοκαρυάς.
Με νοητή ευθεία μέχρι τη θέση Μπακόλα Μαντριά όπου συναντά δρόμο τον οποίο ακολουθεί μέχρι την Λαγοκορυφή (Ταουσάν Τεπέ). Ακολουθεί τον συμμαχικό δρόμο μέχρι την θέση Ποτίστρα και τον δασικό δρόμο μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Χειμάρρου - Λιθοτόπου όπου και η αρχή.
H ίδρυση του καταφυγίου Άγριας Ζωής Χειμάρρου - Λιθοτόπου προκύπτει αίροντας από το υπάρχον καταφύγιο Χειμάρρου εμβαδού 16.834.768,37 τ.μ., τμήμα εμβαδού 617.686,30 τ.μ. το οποίο ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30000 με κόκκινη γραμμή και από τις συνημμένες σ’ αυτό συντεταγμένες και προσθέτοντας σ" αυτό τμήμα εμβαδού 1.507.476,08 τ.μ. το οποίο ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30000 με πράσινη γραμμή και από τις συνημμένες σ’ αυτό συντεταγμένες.
2) Μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας - πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων άγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Επίσης μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευθεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
3) Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Δήμων, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
4) Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
5) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αθανάσιος Καρούντζος

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση