Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2325 - 29.08.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49771/2014
(4)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»,
γ) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος».
2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την αριθμ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ.».
5. Το αριθμ. 27/29-7-2014 έγγραφο - αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καναλακίου, αναφορικά με την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 25116/1163/15-5-2012 (ΦΕΚ 1801Β΄/
8-6-2012) απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «στρώμα» του Δήμου Πάργας για τρία (3) επί πλέον χρόνια.
6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του υπό ίδρυση πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και ειδικά του λαγού, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 25116/1163/
15-5-2012 (ΦΕΚ 1801Β΄/8-6-2012) απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015 μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017, στην θέση «στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας και σε έκταση συνολικού εμβαδού εννιακοσίων σαράντα πέντε (945) στρεμμάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α΄/1975) και θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού έτους 2014 - 2015.
Πρέβεζα, 19 Αυγούστου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση