Εκτύπωση
σμίκρυνση

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης

ΦΕΚ Δ 397 - 01.09.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 110615/1427
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις δ/ξεις των αρθρ. 5 και 6 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 A΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις των Κ.Υ.Α. με αριθμ.: α) Η.Π.37338/1807/Ε. 103/2010 (φεκ.1495 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ.», β) Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (φεκ.415 B΄) «περίτροποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α. 37338/1807/2010 κ.λπ.» και γ) 33318/3028/1998 (φεκ.1289 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.».
3. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (φεκ.303 Α΄) «περί προστασίας τών δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (φεκ.79 Α΄) «περί διορισμού Αναπληρωτών Υπουργών».
5. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (φεκ.831 Α΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (φεκ.98 Α΄) «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τις με αριθμ.: α) 44034/2520/1976 (φεκ.769 Β΄) και
β) 158443/2582/1981 (φεκ.405 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα «περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου Κοζάνης και κοινοτήτων Πτελέας, Δρεπάνου Ν. Κοζάνης», σε έκταση 30.000 στρεμ. και «περί επεκτάσεως-τροποποιήσεως ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Δήμου Κοζάνης κ.λπ.», με αύξηση της έκτασης του στα 42.000 στρεμ.
8. Τις δ/ξεις της παρ. 2 της με αριθμ. 104269/4631/
18-10-2000 εγκυκλίου μας «περί καταφυγίων άγριας ζωής».
9. Το με αριθμ. 136612/2787/15-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας «περί καταφυγίου άγριας ζωής Δήμου Κοζάνης».
10. Τα με αριθμ. 64737/24-9-2013 και 3441/23-12-2013 έγγραφα του Δήμου Κοζάνης, αμφότερα σχετικά με το ΚΑΖ Κουρί περιφερείας του Δήμου.
11. Τα με αριθμ. ΔΥ/6-2-2014 και 5897/423/14-2-2014 έγγραφα του Δασαρχείου Κοζάνης, με τα οποία προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί περιφερείας Δήμου Κοζάνης.
12. Το με αριθμ. 7314/356/18-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κοζάνης «περί πρότασης για την κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης εμβαδού 42.000 στρεμ. Δήμου Κοζάνης».
13. Τη με αριθμ. 24001/1860/9-5-2014 αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας «περί πρότασης για την κατάργηση του ΚΑΖ Κουρί Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης».
14. Το με αριθμ. ΔΥ/12-6-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
15. Το γεγονός ότι η συνολική προστατευόμενη έκταση του Δασαρχείου Κοζάνης, καλύπτει επιφάνεια 281.300 στρεμ. και ο αριθμός των ΚΑΖ αρμοδιότητάς του, ανέρχεται σε 10.
17. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής των περιοχών Δήμου Κοζάνης και κοινοτήτων Πτελέας, Δρέπανου Ν. Κοζάνης με την ονομασία «Κουρί», περ/ρειας αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, εμβαδού 42.000 στρεμ., διότι κατά τις δ/ξεις του αρθρ. 5 του ν.3937/2011 είχε απωλέσει λόγω πολλαπλών εξωγενών παραγόντων, το προστατευτικό για την άγρια πανίδα χαρακτήρα του.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ