Εκτύπωση

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη έτη σε έκταση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων στρεμμάτων (13.200), περιφέρειας Τ.Κ. Λάβδανης και Τ.Κ. Καστανής Δήμου Πωγωνίου Περ. Ενότητας Ιωαννίνων

ΦΕΚ Β 2701 - 09.10.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44762/1615
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη έτη σε έκταση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων στρεμμάτων (13.200), περιφέρειας Τ.Κ. Λάβδανης και Τ.Κ. Καστανής Δήμου Πωγωνίου Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του Ν. 2503/97 « Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
1.6. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
2. Την υπ’ αριθ. 141109/24-02-1984 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 21/13-04-1984 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων, δεκαετής απαγόρευση θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
3. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την υπ’ αριθ. 8363/276/Ε 103/23-02-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις υπ’ αριθ. 7376/14-09-2000 και 1834/25-06-2002 αποφάσεις του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί τριετούς απαγόρευσης κυνηγίου, λόγω πυρκαγιάς, στην περιοχή Δ.Κ. Λάβδανης και Τ.Δ. Καστανής Δήμου Δελβινακίου, με λήξη την 31-07-2003».
7. Την υπ’ αριθ. 2295/25-07-2003 απόφαση του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί τριετούς παράτασης της ανωτέρω απαγόρευσης κυνηγίου, με λήξη την 31-07-2006».
8. Την υπ’ αριθ. 2208/04-07-2006 απόφασή μας «Περί τριετούς παράτασης της ανωτέρω απαγόρευσης κυνηγίου, με λήξη την 31-07-2009».
9. Την υπ’ αριθ. 2355/06-07-2009 απόφασή μας «Περί πενταετούς παράτασης της ανωτέρω απαγόρευσης κυνηγίου, με λήξη την 31-07-2014» (ΦΕΚ Β΄ 1460/20.7.2009).
10. Το υπ’ αριθ. 22/09-06-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πωγωνίου «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
11. Την υπ’ αριθ. 44244/3778/11-07-2014 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων, πρόταση για παράταση ισχύος της απαγόρευσης του κυνηγίου στη Τ.Κ. Καστανής.
12. Το γεγονός ότι: α) Η χλωρίδα στην εν λόγω περιοχή δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως από την καταστροφική πυρκαγιά του έτους 2000 και β) Η πανίδα στην εν λόγω περιοχή, παρά την παρέλευση των δεκατεσσάρων (14) ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 2355/06-07-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη έτη, σε έκταση δεκατριών χιλιάδων διακοσίων στρεμμάτων (13.200), περιφέρειας Τ.Κ. Λάβδανης και Τ.Κ. Καστανής Δήμου Πωγωνίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2016.
Ιωάννινα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ