Εκτύπωση

Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου σε τέσσερις (4) ταμιευτήρες νερού περιοχής Δασαρχείου Λάρισας: 1) Κα­λαμακίου, 2) Ναμάτων (μεγάλος), 3) Ναμάτων (μικρός), και 4) Πλατυκάμπου

ΦΕΚ Β 857 - 18.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. 4653/83244
(4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου σε τέσσερις (4) ταμιευτήρες νερού περιοχής Δασαρχείου Λάρισας: 1) Κα­λαμακίου, 2) Ναμάτων (μεγάλος), 3) Ναμάτων (μικρός), και 4) Πλατυκάμπου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
29 του Ν. 1558/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄10-9-1992).
6. Την 5851/10-7-2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/2007) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
7. Την ανάγκη προστασίας όλων των υδροβίων θηραμάτων, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μία πενταετία, ήτοι από 1-8-2010 μέχρι 31-7-2015, στους ως κάτωθι τέσσερις (4) ταμιευτήρες νερού που κατασκευάστηκαν στην περιοχή της τέως λίμνης Κάρλας, για αρδευτικούς σκοπούς.
1. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περιοχής Καλαμακίου, που έχει έκταση 2.300 στρέμματα και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.
2. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περιοχής Ναμάτων (μεγάλος), που έχει έκταση 2.000 στρέμματα και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.
3. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περιοχής Ναμάτων (μικρός), που έχει έκταση 300 στρέμματα και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.
4. Στην υδάτινη επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού περιοχής Πλατυκάμπου,που έχει έκταση 500 στρέμματα και σιην γύρω περιοχή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2010-2011 και την δημοσίευσή της.
Λάρισα, 1 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ