Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου


ΦΕΚ Β 949 - 30.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2870/88800
(12)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) περί «ίδρυσης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄/16-9-1994) περί «συμπλήρωσης διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 29 Α του Ν. 2081/92 περί «Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Ε.τ.Κ.Α. 154/10-9-1992).
7. Την αριθμ. 5851/10-7-2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/10-7-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων και λοιπά με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον Δ/ντή Δασών Περιφέρειας, στον Επιθεωρητή Δασών, στον Δ/ντές Δασών των Νομών και τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων της Περιφέρειας».
8. Το με αριθμ. 76/11-5-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο προτείνει την απαγόρευση κυνηγίου για πέντε (5) χρόνια στις περιοχές Αρδανίου, Παλαιοπύργου, Λιοπράσου του Δήμου Παληοκάστρου, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
9. Την από 4.6.2010 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Δημήτριου Καλόγηρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2010 μέχρι 19-8-2015, σε έκταση 9.050 στρεμμάτων στις θέσεις «Γούρνες», «Μπούρκια», «Βελουτά», «Άγ. Γεώργιος», «Αμπέλια», «Κούκος», «Κατράνες» των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αρδανίου, Παλαιοπύργου, Λιοπράσου του Δήμου Παληοκάστρου Ν. Τρικάλων, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την πλατεία του Οικισμού Αρδανίου απ’ όπου ακολουθεί το δρόμο με κατεύθυνση Βορειοανατολικά μέχρι τη θέση «Φαρμάκι», από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο που διέρχεται από τις θέσεις «Γούρνες» και «Παλαιόκαστρο» μέχρι συναντήσεως του με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τον Οικισμό Πλάτανο, στη θέση «Πετρωτό». Στη συνέχεια ακολουθεί τον ανωτέρω αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά μέχρι συναντήσεως του με τον επαρχιακό δρόμο Παλαιοπύργου - Ελληνοκάστρου, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια μέχρι συναντήσεως του με το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Παλαιοπύρ¬γου. Από εκεί με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παλαιοπύργου - Αρδανίου μέχρι συναντήσεως του με τον επαρχιακό δρόμο Κρινίτσας - Αρδανίου στη θέση «Πηγάδι» και τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι την πλατεία του Οικισμού Αρδανίου απ’ όπου και άρχισε.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α΄/1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2010-2011.
Τρίκαλα, 11 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης Τρικάλων κ.α.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση