Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και μερική άρση απαγόρευσης κυνηγίου στην νήσο Ύδρα

ΦΕΚ Β 2018 - 17.09.2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3322
(11)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και μερική άρση απαγόρευσης κυνηγίου στην νήσο Ύδρα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27.8.1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 ( Φ.Ε.Κ. 40/Α/22.3.1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 .
8. Την υπ’ αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασή μας, περί «Απαγόρευσης κυνηγίου στη νήσο Ύδρα για τρία χρόνια από 15.9.2007 μέχρι 14.9.2010».
9. Το υπ’ αριθμ. 2252/π.ε./10.1.2008 Δασαρχείου Πόρου περί τροποποίησης της πιο πάνω απόφασής μας ως προς τη μείωση του χρόνου ισχύος της κατά ένα έτος.
10. Τις 1835/31.8.2009 και 1893/3.9.2009 εισηγήσεις του Δασαρχείου Πόρου που προτείνει την ανάγκη για μερική άρση της απαγόρευσης του κυνηγίου στη νήσο Ύδρα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασή μας ως κατωτέρω:
Α. Αίρουμε την απαγόρευση κυνηγίου της πέρδικας και του λαγού στην περιοχή της νήσου Ύδρας και μόνο στις εκτάσεις εμβαδού 24.500 στρεμμάτων που φαίνονται με μπλε διαγράμμιση στον από 28.8.2009 επισυναπτόμενο χάρτη κλίμακας 1:100.000 του Δασαρχείου Πόρου και περιγράφεται με τα παρακάτω όρια:
«Αρχίζει από την πόλη της Ύδρας και ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι τον Παλαμίδα όπου ανέρχεται το ρέμα μέχρι την κορυφή Φαρδύ Σπιθάρι και ακολουθεί την κορυφογραμμή προς το βουνό Έρως και Πύργο και κατέρχεται την ράχη μέχρι τον όρμο του Ρήγα και ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνει στην περιοχή Ζούρβα όπου ανέρχεται την ρεματιά μέχρι το διάσελο και στη συνέχεια κατέρχεται τη ρεματιά μέχρι τη θέση στον όρμο Λεδέζα και ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι στην πόλη της Ύδρας».
Β. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις εμβαδού 7.500 στρεμμάτων που εμφανίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στον από 28.8.2009 παραπάνω χάρτη κλίμακας 1:100.000 του Δασαρχείου Πόρου, συνεχίζει να ισχύει η 2428/10.9.2007 απόφασή μας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2009-2010.
Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση