Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο


ΦΕΚ Β 1407 - 06.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5888
(9)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο.
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (Φ.Ε.Κ. 153 Α΄) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας..... κ.λπ.».
3. Την αριθ. 8063/30.10.2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων........ κ.λπ.».
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδικοποιήσεως.......».
6. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
7. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (Φ.Ε.Κ. 7 Α΄), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (Φ.Ε.Κ. 205 Α΄).
8. Την αριθ. 414 985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.96 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31.12.90) και 294283/23.12.97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4.2.98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 5410/6-6-2005 απόφασή μας, προσωρινής απαγόρευσης Θήρας η οποία έληξε την 4-5-2010.
10. Το αριθ. 11/31-3-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αρναίας με το οποίο συμφωνεί με την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Στανού Δήμου Αρναίας.
11. Την αριθ. 1431/20-5-2010 εισήγηση του Δασαρχείου Αρναίας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
12. Την αριθ. 3166/1-7-2010 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος για πέντε (5) ακόμα χρόνια, ήτοι από 5-5-2010 μέχρι 5-5-2015 στην περιοχή «Στανού» Δήμου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη κλιμ.: 1 : 50000 με εμβαδόν και όρια όπως αυτά περιγράφονται ως εξής:
Αρχίζουν από την θέση «Γέφυρα Ποταμιάς» στον επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αρναίας Στανού (διοικητικά όρια Δ.Δ. Αρναίας - Στανού), τον οποίο ακολουθούν μέχρι τον οικισμό του Στανού. Από εκεί με ΒΑ ακολουθούν τον δασικό δρόμο «Στανός - Μπάρα», στρέφονται με Α κατεύθυνση, ακολουθώντας τον δρόμο «Μπάρα - Βίγλα», έως την θέση «Κυριαφίνη Δενδράρα» και συνεχίζουν με Β κατεύθυνση, μέχρι το ρέμα «Βαθύλακας». Ακολουθούν το ρέμα προς τα κατάντη, που είναι τα Διοικητικά όρια Στανού - Βαρβάρας, έως τη στροφή «Αγόρας Λάκκα» απ’όπου ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο «Βαρβάρας - Μάδυτο» (άσφαλτος) προς Μάδυτο, μέχρι την θέση «Σορβιά». Από εκεί με Ν κατεύθυνση ακολουθούν το δασικό δρόμο έως το ρέμα «Ντουράκη», το οποίο και ακολουθούν μέχρι το ρέμα «Βαθύλακας», το οποίο και ακολουθούν μέχρι την θέση «Ραμανδάνη». Ακολουθούν το ρέμα «Γύφτισσας Λαγκάδι» έως την θέση «Αγραμάδες», όπου συναντούν τον δρόμο «Κόρτσια - Κάγκελο», απ’ όπου ακολουθούν τον δρόμο «Γκουρζτισμέ» προς τον οικισμό Στανού, όπου συναντούν τον επαρχιακό δρόμο (άσφαλτος) «Στανός - Μελισσουργός», τον οποίο ακολουθούν προς Μελισσουργό μέχρι τα όρια Νομών Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν στην συνέχεια το χωματόδρομο προς Μαραθούσα, κατεβαίνουν στο ρέμα «Σμάκτη» (Μύλος), το οποίο και ακολουθούν προς τα ανάντη μέχρι την «Γέφυρα Ποταμιάς» απ’ όπου ξεκίνησαν.
Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση