Πενταετής ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Σωτηρίτσας - Βελίκας Δ.Δ. Μελιβοίας Περιφέρειας Δήμου Μελιβοίας


ΦΕΚ Β 1524 - 07.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2254/134895
(8)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Σωτηρίτσας - Βελίκας Δ.Δ. Μελιβοίας Περιφέρειας Δήμου Μελιβοίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ281/Β/31-3-99) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ40/Α΄/22-3-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 2503/30-5-97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
8. Την αριθμ. 5851/22-6-2007 (ΦΕΚ 1157/Β΄/2007) απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2602/29-7-2005 απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Σωτηρίτσας -
Βελίκας Δ.Δ. Μελιβοίας, λήγει την 30/9/2010 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Μελιβοίας και του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς & Περιχώρων (Σχετ. 68/2010 απόφαση & 27/4-6-2010 έγγραφο αντίστοιχα), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/10/2010 μέχρι 30/9/2015, σε έκταση οκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε (8.205) στρεμμάτων στην περιοχή του Δ.Δ. Σωτηρίτσας - Βελίκας του Δ.Δ. Μελιβοίας περιφέρειας Δήμου Μελιβοίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την οικία του Αντωνίου Αναστασίου (όρια Αγιοκάμπου - Σωτηρίτσας) ακολουθεί κατεύθυνση Βορειοανατολική κατά μήκος της παραλιακής οδού και φθάνει στον κάβο Μελιβοίας.
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Βόρεια μέχρι το ριζό και στη συνέχεια ακολουθεί κατεύθυνση Δυτική ριζό- ριζό όπου συναντά την οικία του Σταύρου Μπλέτσα. Στη συνέχεια ακολουθεί τον αρδευτικό αύλακα Πετρωτό -
Κρανές και ριζό - ριζό φθάνει στην Αγία Τριάδα.
Από την Αγία Τριάδα ακολουθεί τον τσιμενταύλακα «Κοντάκης» και ριζό - ριζό τους πρόποδες λοφίσκου όπου συναντά την ιδιοκτησία Γκουβάνη όριο Σωτηρίτσας - Βελίκας.
Από την ιδιοκτησία Γκουβάνη συνεχίζει Βορειοδυτικά το λοφίσκο, (όριο Σωτηρίτσας -Μελιβοίας) όπου συναντά τον ελαιώνα Βασιλείου Βλάχου και αγροτικό δρόμο Παλιούρι - Μετόχι. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο και συναντά τον κεντρικό δρόμο Κάτω Σωτηρίτσα - Άνω Σωτηρίτσα. Συνεχίζει Βόρεια επί του κεντρικού δρόμου και σε απόσταση 500 μ. περίπου συναντά αγροτικό δρόμο όπου είναι το χωράφι (ελαιώνας) του Δημητρίου Γκλέτου.
Από το σημείο αυτό συνεχίζει και ακολουθεί Νοτιοδυτική κατεύθυνση συναντά το πηγάδι Καραγιάννη, ελαιώνα Γεωργίου Τσιάρα και Κων/νου Ντακούλα όπου φθάνει στο ρέμα Δεληκούστα, το οποίο ακολουθεί Δυτικά για 500 μ. περίπου και περνά απέναντι. Στη συνέχεια ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση συναντά την καλύβα του Γεωργίου Δημηνίκου και συνεχίζει με Νότια κατεύθυνση όπου συναντά το μικρό ρέμα Τζιρνικιές και καταλήγει στη ράχη όπου είναι τα χωράφια των αδελφών Γεωργίου και Ηλία Λέτσιου και ο ελαιώνας των Αντωνίου και Γεωργίου Τσιάρα.
Στη συνέχεια περνά κάθετα τον αγροτικό δρόμο κατηφορίζει Νότια και διέρχεται από τον ελαιώνα του Χρήστου Τσιάρα, Φώτη Δημηνίκου και φθάνει στο ρέμα Νηβανάδικο. Από το σημείο αυτό συνεχίζει με Νοτιοανατολική κατεύθυνση συναντά τον αγροτικό δρόμο και το μονοπάτι και φθάνει στη Ραχούλα όπου είναι τα ελαιοπερίβολα των Γιάννη και Αποστόλου Γκλέτου - Γιάννη Γκουντιντά. Στη συνέχεια ακολουθεί τον ελαιώνα Αθανασίου Δημηνίκου θέση «Γκαραβέλα» και κατηφορίζει συναντώντας το ρέμα Πρίονας.
Από το ρέμα Πρίονα ακολουθεί Νοτιοανατολική κατεύθυνση δια νοητής γραμμής, περνά από τον ελαιώνα του Στεφάνου Τριαντάφυλλου θέση «Μπότσιανη» και συναντά το υψομετρικό του Στρατού στη θέση «Σαμάρια».
Στη συνέχεια ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση τον κεντρικό χωματόδρομο Άνω Σωτηρίτσας - Κάτω Σωτηρίτσας και φθάνει στη Δεξαμενή Αντλιοστάσιο άνωθεν ιδιοκτησίας Κων/νου Δημηνίκου. Συνεχίζει το χωματόδρομο και τα όρια Αγιοκάμπου - Σωτηρίτσας και φθάνει στην οικία του Αντωνίου Αναστασίου όπου και το αρχικό σημείο. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975) και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό διάστημα από 1/10/2010 έως 30-9-2015.
Αγία, 1 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. ΜΙΧΕΛΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση