Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου 2010 έως 3 Οκτωβρίου 2010, στην Περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου, Δασαρχείου Δράμας, Νομού Δράμας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


ΦΕΚ Β 1572 - 28.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45528/4417
(3)
Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου 2010 έως 3 Οκτωβρίου 2010, στην Περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου, Δασαρχείου Δράμας, Νομού Δράμας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α’/85), «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10.09.1992).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α’/13.06.1994), «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153/Α’/16.09.1994), «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’), «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α’/22.03.1993), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕ 7/Α’/17.01.1969), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α’/22/27.09.1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969, περί Δασικού Κωδικός».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Την 40379/09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 445/Δ’/02.10.2009) Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς της Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.
9. Την υπ’ αριθμ. 2439/16.04.2009 (ΦΕΚ 839/Β’/06.05.2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας A.M.Θ., «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
10. Το υπ’ αριθμ. 2302/09.06.2010 έγγραφο - αίτημα του Δήμου Παρανεστίου για την έκδοση απόφασης.
11. Το υπ’ αριθμ. 111/12.07.2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για την απαγόρευση κυνηγιού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας, όπου θα διεξαχθούν οι Αγώνες Πανελλήνιου Υπέρ μαραθώνιου Δρόμου Βουνού του Παρθένου Δάσους Παρανεστίου.
12. Το υπ’ αριθμ. 4955/05.08.2010 έγγραφο του Δασαρχείου Δράμας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του, για την απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Υπερμαραθώνιου στην περιοχή Παρανεστίου.
13. Την υπ’ αριθμ. 3036/09.08.2010 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δράμας, με την οποία διαβιβάζονται συνημμένα τα ως άνω 10, 11 και 12 έγγραφα και εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της, για την απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Υπερμαραθώνιου στην περιοχή του Παρανεστίου, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2010, απαγορεύουμε το κυνήγι στην περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Δράμας, όπου πρόκειται να διεξαχθούν, την ως άνω χρονική περίοδο, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερμαραθώνιου Δρόμου Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, για την αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων και επηρεασμού των αθλητών, των εθελοντών και του κοινού, από τη διεξαγωγή θήρας στην ίδια περιοχή.
Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, καταγράφονται στον επισυναπτόμενο χάρτη, και έχουν ως εξής:
Με αφετηρία τον οικισμό του Κάτω Θόλου η οριογραμμή ακολουθεί δασικό δρόμο με Β κατεύθυνση διέρχεται από το τριγωνομετρικό σημείο 267 και τη θέση «Ράχη Δερβίση» και φθάνει στα Ερ. Βουνοπλαγιάς. Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο με Β.Α. κατεύθυνση, διέρχεται το Αρκουδόρεμα και καταλήγει στον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου - Διποτάμων. Ακολουθεί τον δρόμο αυτό μέχρι την διασταύρωση του προς Πρασινάδα. Από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου - Πρασινάδας μέχρι τον οικισμό της Πρασινάδας. Από κει ακολουθώντας δασικό δρόμο, διερχόμενο από τη θέση «Καλύβια Κοντύλια», διασταυρώνεται με τον δασικό δρόμο Ζαρκαδιάς - Στάμνας τον οποίο ακολουθεί μέχρι το παλαιό εργοτάξιο «Στάμνας». Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο προς «Τραπέζια», διέρχεται το Αετόρεμα και καταλήγει στην Ελληνοβουλγαρική μεθοριακή γραμμή. Συνεχίζει βορειοδυτικά την κορυφογραμμή Βαλαώρας και αφού περάσει τον υψοδείκτη 1.390 μ. φθάνει στον αυχένα όπου περνάει ο δασικός δρόμος προς το Φρακτό, ανεβαίνει τον υψοδείκτη Κοκκόρια (1.403 μ.) και ακολουθώντας την κορυφογραμμή του υψώματος Κοκκόρια καταλήγει στον υψοδείκτη Βράχοι Αγριοκάτσικου (1.779 μ.) στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο (όριο Ζώνης Β1 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης). Από εκεί ακολουθεί την μεθοριακή γραμμή μέχρι την πυραμίδα υπ. Αριθ. 166 στη Θέση «Μπισκί». Από εκεί δια νοητής ευθείας συνδέεται με δασικό δρόμο τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση του με τον δασικό δρόμο Ελατιάς - Θερμιών. Από εκεί τον ακολουθεί μέχρι την τομή του με το Στραβόρεμα. Ακολουθεί το Στραβόρεμα προς τα κατάντη, ακολούθως το Μεγάλο Ρέμα μέχρι τη συμβολή του με το Διαβολόρεμα. Από εκεί ακολουθεί το Διαβολόρεμα μέχρι τη συμβολή του με το Νέστο ποταμό στη θέση «Παλατανόβρυση». Ακολούθως η οριογραμμή διατρέχει την κοίτη του Νέστου ποταμού μέχρι τον οικισμό του Κάτω Θόλου, όπου είναι και η αφετηρία.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 6 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση