Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

ΦΕΚ Β 1324 - 27.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5812/106237
(4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 205/Α/27-9-1975).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/16-9-1994).
6. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-1992).
7. Την με αριθμ.5851/10-7-2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/22-6-2007) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
8. Το από 17-6-2010 αίτημα-υπόμνημα, κατοίκων-κυνηγών του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου ανανέωσης πενταετούς απαγόρευσης του καταφυγίου στην θέση «Παλιοδερλί».
9. Το με αριθμ. 199969/2254/2-7-2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
10. Το με αριθμ. 28/18-6-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρσάλων με θέμα «Ανανέωση πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» .
11 .Την ανάγκη ανανέωσης απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στο εν λόγω καταφύγιο, έτσι ώστε να εμπλουτισθεί και η ευρύτερη περιοχή με τα ήδη υπάρχοντα θηράματα, όπως με αγριόχοιρους, ζαρκάδια, λαγούς κ.λ.π., γιατί είναι ιδανικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής -νερού και βιοποικιλότητας της βλάστησης), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου, επαρχίας Φαρσάλων και σε έκταση 11.600 στρεμ. επί μία 5ετία από 1.8.2010 μέχρι 31-7-2015.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως κάτωθι:
Ανατολικά: Με ρέμα Φραγγόρεμα.
Δυτικά και Βόρεια: Με τον Ενιππέα ποταμό.
Νότια: Με δασικό δρόμο Σκοπιάς - θέσης Γιούρτα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2010-2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περφέρειας
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση