Εκτύπωση

Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

ΦΕΚ Β 1324 - 27.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5812/106237
(4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 205/Α/27-9-1975).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/16-9-1994).
6. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-1992).
7. Την με αριθμ.5851/10-7-2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/22-6-2007) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
8. Το από 17-6-2010 αίτημα-υπόμνημα, κατοίκων-κυνηγών του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου ανανέωσης πενταετούς απαγόρευσης του καταφυγίου στην θέση «Παλιοδερλί».
9. Το με αριθμ. 199969/2254/2-7-2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
10. Το με αριθμ. 28/18-6-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρσάλων με θέμα «Ανανέωση πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» .
11 .Την ανάγκη ανανέωσης απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στο εν λόγω καταφύγιο, έτσι ώστε να εμπλουτισθεί και η ευρύτερη περιοχή με τα ήδη υπάρχοντα θηράματα, όπως με αγριόχοιρους, ζαρκάδια, λαγούς κ.λ.π., γιατί είναι ιδανικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής -νερού και βιοποικιλότητας της βλάστησης), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου, επαρχίας Φαρσάλων και σε έκταση 11.600 στρεμ. επί μία 5ετία από 1.8.2010 μέχρι 31-7-2015.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως κάτωθι:
Ανατολικά: Με ρέμα Φραγγόρεμα.
Δυτικά και Βόρεια: Με τον Ενιππέα ποταμό.
Νότια: Με δασικό δρόμο Σκοπιάς - θέσης Γιούρτα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2010-2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περφέρειας
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ