Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο «Πάνειο Όρος»


ΦΕΚ Β 1722 - 03.11.2010


Αριθμ. 4373
(3)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο «Πάνειο Όρος».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών -δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την υπ’ αριθ. 200148/2833/6-8-2010 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1271/Β΄/6-8-2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011».
7. Την υπ’ αριθ. 4908/3-12-2007 (ΦΕΚ 2467/τ.Β΄/31.12.2007 απόφαση Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».
8. Την υπ’ αριθ. 22/3507/14-9-2009 Δασική Αστυνομική Διάταξη Δασαρχείου Λαυρίου για τον καθορισμό χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης του.
9.Την υπ’ αριθ. οικ. 6413/29-5-2008 (ΦΕΚ 1172/τ.Β΄/26.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στον Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας κ.λπ.».
10. Την με αριθ. 3449/1-10-2010 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
11. Την με αριθ. Φ5/95/16-9-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαυρίου.
12. Το γεγονός ότι η αριθ. 4908/3-12-2007 απόφαση απαγόρευσης της θήρας ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», αν και ευνόησε την ανάπτυξη των θηραματικών πληθυσμών λήγει την 25-11-2010 και τα θηράματα θα πρέπει να προστατευθούν, ιδίως η Νησιωτική Πέρδικα, η οποία μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες έχει εγκατασταθεί επιτυχώς τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω ορεινό όγκο.
13. το γεγονός ότι η διατήρηση των θηραματικών πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα εξυπηρετεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό ίδρυσης του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» που καθορίστηκε με την αριθ. 22/3507/14-9-2009 ΔΑΔ του Δασαρχείου Λαυρίου.
14. Το γεγονός ότι η ορθή χωροθέτηση της απαγόρευσης της θήρας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην μόνιμη εγκατάσταση των θηραματικών πληθυσμών σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο και στην διασπορά τους - «ακτινοβολία» τους και σε παρακείμενες όμορες περιοχές.
15. Από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη από 26.11.2010 έως 26.11.2013 σε ολόκληρη την έκταση που καθορίστηκε με την (8) σχετική ΔΑΔ παρ.Α.2. ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», υπό τα στοιχεία (1, 2, .... 11, 12, 1) εμβαδού Ε=12.908,00 στρ., σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 που προσαρτάται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση: «Άρχεται από την περιοχή του Νέου Κουβαρά, συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη» και στρεφόμενο δυτικά ακολουθεί τις δασικές εκτάσεις περιλαμβάνοντας τις θέσεις «Βραχάκι», «Κοκκινόβραχος» μέχρι την Τραπουριά από την οποία στρέφεται νοητά προς βορρά ακολουθώντας ανώνυμο ρέμα μέχρι που συναντά την κορυφή «Στέφανα» του Πανείου Όρους, από την οποία με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί νοητή γραμμή μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισε».
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ουδέ ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/τ.Α΄/1975) και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2010 - 2011.
Αγία Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση