Παγίδα

Ορισμός:

Λαθροθηρία συνιστά η παράνομη κάρπωση και/ή κατοχή θηραμάτων και οποιουδήποτε άγριου είδους, προστατευόμενου ή μη.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ανά θήραμα.
Κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι.
Κυνήγι βράδυ με φώτα.
Κυνήγι μη επιτρεπόμενες ημέρες ή σε μη επιτρεπόμενη περιοχή.
Κυνήγι μη επιτρεπόμενων ειδών.
Χρήση ηχομιμητικών συσκευών.
Κυνήγι από μηχανοκίνητα μέσα.
Κυνήγι χωρίς έγκυρη άδεια κυνηγίου.

Επιπτώσεις στους νόμιμους κυνηγούς:

Το λαθραίο κυνήγι επιδρά απ'ευθείας σε όλους εμάς που ακολουθούμε το νόμο. Συντελεί στη μείωση του τρέχοντος και μελλοντικού πληθυσμού των θηραμάτων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες κάρπωσης για εμάς και τα παιδιά μας.
Αν και δεν είναι γνωστός ο αριθμός που θηρεύεται παράνομα, εκτιμάται πως είναι ίσος με τα θηράματα που καρπώνονται οι νόμιμοι κυνηγοί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.

Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ενεργά τη λαθροθηρία:

Σε τελική ανάλυση οι λαθροθήρες στερούν ευκαιρίες από όλους εμάς που ακολουθούμε τους κανόνες. Είναι λογικό πως τα αρμόδια όργανα δεν είναι δυνατόν να συλλάβουν όλους τους παραβάτες. Χρειάζεται η βοήθεια εκ μέρους της κυνηγετικής κοινότητας για να φανεί η διαφορά.

Πρόταση για τις ποινές λαθροθηρίας:

Προσωπικά πιστεύω πως η λαθροθηρία πρέπει να αντιμετωπιστεί απλά και μόνο με πολύ υψηλά χρηματικά πρόστιμα, τα οποία στη χειρότερη περίπτωση θα εισπράτονται μέσω του φόρου εισοδήματος. "Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει" μεν, η δε τσέπη του τον πονάει πάρα πολύ!

Σχετικά

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.Δ. 86/1969

Άρθρο 287. - Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας.

 1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 252
  Αρθρο 252. - Μέσα ασκήσεως θήρας.
  3. Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετικού όπλου δι’ οχημάτων παντός είδους,
  πλοίων κ.λπ. ή εντός κατωκημένων περιοχών, το κυνηγετικόν όπλον δέον να είναι κενόν
  φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντός θήκης, λελυμένον. Τα εντός των οικιών
  φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως τηρούνται κενά φυσιγγίων. ('Οπως η παρ. 3
  αντικατασrάθηκε από τo άρθρο 2 του ν. 177/1975.)
  4. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλη δι' αποφάσεώς
  του την σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή τεχνικων ή άλλων ειδικών
  λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει του αναφερομένων, δύναται να εξαιρή της υποχρεωσεως
  ταύτης ωρισμένας της Επικρατείας περιοχάς. (Όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το
  άρθρο 2 του ν. 177/1975.)
  , τιμωρούνται διά
  κρατήσεως και διά στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος. (Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε
  από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν.177/1975.)
 2. Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρου 252
  Αρθρο 252. - Μέσα ασκήσεως θήρας.
  6. Απαγορεύεται η προς θήραν χρησιμοποίησις ελαστικής σφενδόνης, κραχτών,
  ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων.
  χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν
  σφενδόνην, κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται διά
  κρατήσεως ή προστίμου.
 3. Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
  1. (Η περ. α΄ της παρ. 3 που προέβλεπε την κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 265
   μεταφορά κυνηγετικού κύνα με δημόσιο μεταφορικό μέσο χωρίς φίμωτρο, καταργήθηκε με το
   άρθρο 15 περ. δ' του ν. 3170/2003.)
  2. (Η περ. β΄ της παρ. 3 που αφορούσε οτην παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 255,
   καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ. δ΄ του ν. 3170/2003.)
  3. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 258
   Aρθρο 258. - Γενικαί απαγορεύσεις θήρας.
   3. Ωσαύτως απαγορεύεται:
   α) Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των ωών και των
   νεοσσών και η αγοραπωλησία τουτων, πλην των κατα τας διατάξεις του άρθρου 257
   χαρακτηριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ως επιβλαβών.
   β) Η θήρα δι’ ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της
   χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας. (Όπως η περ.
   β΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 177/ 1975.)
   γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ' όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών
   πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην των εξωτικών (κολιμπρίων, καναρίων, ψιττακών),
   επιτρεπομένη μόνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εις δημοσίας, δημοτικάς ή
   κοινοτικάς αρχάς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και κυνηγετικάς οργανώσεις προς
   εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων και πάρκων των πόλεων. Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής
   αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις και μεταφορά θηράματος δι' επιστημονικούς
   λόγους.
   δ) Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις
   υπαιθρίους τόπους κατά την περίοδον, καθ’ ην απαγορεύεται η θήρα, κατά δε τον χρόνον της
   κυνηγετικής περιόδου άνευ αδείας θήρας.
   ε) Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι’ απηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων,
   εκτός εάν το όπλον είναι λελυμένον.
   στ) Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν’ απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν
   περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή
   μεμονωμένας περιοχάς.
   ζ) Η θήρα καθ' ομάδας, περιλαμβανούσας πλειόνας των εξ κυνηγών, εκτός της ομαδικής
   θήρας υδροβίων πτηνών, αγριοχοίρων και επιβλαβών ζώων, ήτοι λύκου, αλώπεκος, θωός και
   κορακοειδών, ήτις δέον να διενεργήται κατόπιν αδείας του Δασάρχου, τη επιβλέψει δασικού
   οργάνου ή του κυνηγετικού συλλόγου. Η δι’ οιουδήποτε μεταφορικού μέσου μεταφορά
   μεγαλυτέρου αριθμού κυνηγών, εφ’ όσον κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργήται θήρα, δεν
   θεωρείται ως παράβασις, ως επίσης και όταν πλείονες των εξ (6) κυνηγοί ευρίσκωνται εις
   τοιαύτην απόστασιν, ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας διά τα θηράματα. Η
   ζώνη αυτή καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
   η) (Η περ. η΄ καταργήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 5 περ. α΄ του ν. 2637/1998.)
   4. Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπονται ο φόνος και η ταρίχευσις μη
   θηρευσίμων θηραμάτων, προς εμπλουτισμόν συλλογών μουσείων και των εργαστηρίων
   ζωολογίας των Πανεπιστημίων, ως και διά διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
   .
  4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 259
   . Άρθρο 259. - Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων.
   5. Η χρήσις γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων - ζιζανιοκτόνων) επί γεωργικών εκτάσεων
   επιτρέπεται τη καθοδηγήσει της διευθύνσεως γεωργίας και εις ποσότητα τοιαύτην, ώστε να
   αποβαίνη ακίνδυνος διά τα θηράματα. Η χρήσις τούτων εντός των δασών ή δασικών
   εκτάσεων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μετά της δασικής αρχής.

  5. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 252. (Όπως η περ. ε΄ προστέθηκε με
   το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 177/1975.)
 4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259
  Άρθρο 259. - Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων.
  1. Ιδιοκτήται, νομείς ή μισθωταί οικιών, κήπων ή αγρών υποχρεούνται να καταστρέφουν τας
  υπό κορακοειδών (κάργια, καρακάξα κ.λπ.) κατασκευαζομένας φωλεάς εις τας οικίας ή
  παραρτήματα τούτων ή εις δένδρα ευρισκόμενα εντός των κήπων ή αγρών των.
  3. 0 Υπουργός Γεωργίας δύναται να απαγορεύη την εκχέρσωσιν εκτάσεων, ως και την
  υλοτομίαν ή αποκλάδωσιν μεμονωμένων δένδρων ή συστάδων ή δενδροστοιχιών, των
  οποίων η διατήρησις επιβάλλεται προς καταφυγήν, προστασίαν και αναπαραγωγήν
  (κατασκευή φωλεών) ζώων και πτηνών, άτινα είναι σπάνια ή τείνουν να εξαφανισθούν, ως
  και την βοσκήν παντός ζώου εις πάρκα, εκτροφεία και εις νησίδας προς προστασίαν και μη
  εκφυλισμόν των εκεί διαβιούντων σπανίων θηραμάτων.
  τιμωρούνται κατά τας
  διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268.
 5. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 258
  Aρθρο 258. - Γενικαί απαγορεύσεις θήρας.
  1. Απαγορεύεται:
  α) Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, διά την θήραν των
  υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και λιμνοθαλασσών.
  β) Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και η μεταφορά διά τοιούτων
  κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός θήκης, ως και διά πάσης φύσεως
  προβολέων και ελκυστικών φώτων.
  γ) Οι οδηγοί των μηχανοκινήτων μέσων, δι' ων τρίτοι ήσκησαν παράνομον θήραν,
  ευθύνονται ως συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρήσιν τούτου, εφ’ όσον
  τελούν εν γνώσει. Οι παρά των ιδιοκτητών του τροχοφόρου άσκησις της θήρας, κατά τον
  διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις.
  δ) Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριόγιδου, τετράωνος
  (αγριοπετεινού), ως και φασιανού.
  Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυναμένων εν πάση περιπτώσει να εκδοθούν
  από της 1ης Αυγούστου 1971, δύναται να εγκριθή η θήρα των ανωτέρω, εφ' όσον ο αριθμός
  τούτων αυξηθή, οπότε εν τη αποφάσει θα καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της
  θήρας, το είδος και αριθμός των θηραμάτων και η παρά του κυνηγού καταβολή προσθέτου
  τέλους αδείας.
  τιμωρούνται διά φυλακίσεως
  τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου θήρας διά
  μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης διά προβολέων, ως και η τοιαύτή λόγω της θήρας
  ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις
  χρηματικήν.
 6. (Η παρ. 6, που προέβλεπε την ποινή για την παράβαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του
  άρθρου 255, καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ. δ΄ του ν. 3170/2003.)
 7. Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 256
  Άρθρο 256. - Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι.
  1. Απαγορευεται η θήρα των εντός πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και
  εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένων
  οικιώ½. Κατά παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργος Γεωργίας, μετά πρότασιν της Δασικής Αρχής
  και συμφώνου γνώμης της οικείας Αστυνομικής Αρχής, να επιτρέπη την θήραν των επιβλαβών
  θηραμάτων και εις τους ανωτέρω χώρους.
  2. Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού:
  α) Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της Θήρας έως λήξεως του
  τρυγητού.
  β) Εντός των αθερίστων λειμώνων.
  γ) Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή οπωρώνων από της ανθοφορίας μέχρι και της
  συγκομιδής των καρπών.
  δ) Εντός περιφραγμένων διά συνεχούς αδιαπεράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον
  φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον ενός και ημίσεος του μέτρου (1,50) ιδιοκτήτων
  εκτάσεων. (Όπως οι περ. γ και δ΄ της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.
  177/1975.)
  ε) (Καταργήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 177/1975.)
  3. Απαγορεύεται η θήρα εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών.
  4. Απαγορεύεται η θήρα διά σκοπεύσεως επί πτηνών ισταμένων επί τηλεγραφικών στύλων,
  τηλεγραφικών καλωδίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιων Ελλάδος και λοιπών έργων, εφ’
  ων δύναται να προκληθή βλάβη µις τας εγκαταστάσεις.
  5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών της θήρας πινακίδων, άνευ προηγουμένης
  εγγράφου εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής. (Όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 6
  παρ. 3 του ν. 177/1975.)
  τιμωρούνται
  διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής.
 8. (Η παρ. 8 που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 177/1975, καταργήθηκε
  με το άρθρο 38 nap. 1 περ. β΄ του ν. 2168/1993.)
 9. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 254
  Άρθρο 254. - 'Ιδρυσις και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων - καταφυγίων άγριας
  ζωής - ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών.
  2. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ίδρυση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
  ιδιωτικού δικαίου, εκτροφείων θηραμάτων επί μη δημοσίων εκτάσεων, περιλαμβανομένων
  και των δασικου χαρακτήρα τοιούτων, καθώς και επί δημόσιων δασικών και εποικιστικών
  εκτάσεων, τις οποίες το Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί ή να εκμισθώνει στους ενδιαφε-
  ρομένους, έναντι τιμήματος ή μισθώματος που καθορίζεται από την Επιτροπή της παρ. 3 του
  άρθρου 10 ν. 998/1979, προς το σκοπό της αναπαραγωγής των θηραμάτων είτε προς εμπορία
  (κρέατος, δέρματος, πτερών, κεράτων κ.λπ.) είτε προς εμπλουτισμό περιοχών διά
  θηρεύσιμων ειδών, τηρουμένων των περί δημοσίας υγείας διατάξεων. (Όπως η παρ. 2 του
  άρθρου 254 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 3208/2003.)
  8. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και
  να εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα
  Δασικός Κώδικας
  ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας
  πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσε-
  ων, διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και
  αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής
  βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών
  εκτάσεων. Τα εν λόγω ειδικά έργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
  ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289). (Όπως η παρ. 8 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 3 του ν.
  2637/1998.)
  τιμωρούνται διά
  φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
 10. Διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωρούνται:
  1. (Η περ. α΄ της παρ. 10 που πρόέβλεπε την περίπτωση της θανάτωσης ή περιαγωγής σε
   ανικανότητα προς θήρα κυνηγετικού κύνα.χωρίς λύσσα, καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ. δ΄
   του ν. 3170/2003.)
  2. Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα ενεός.της κυνηγετικής περιόδου.
  3. Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα.
 11. Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων
  τιμωρούνται:
  1. Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίναντες τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 257
   Άρθρο 257 - Προστασία υδροβίων - Σκοπευτήρια - Αμοιβαί διώξεως επιβλαβών
   θηραμάτων.
   3. Απαγορεύεται πάσα μόλυνσις δι’ οιουδήποτε τρόπου υδάτων λιμνών, ποταμών,
   λιμνοθαλασσών, είτε διά δηλητηρίου, είτε εξ υπολειμμάτων διαφόρων εργοστασίων και
   βιομηχανιών. Οι ιδιοκτήται τούτων υποχρεούνται όπως, διά της ιδρυτικής των μελέτης ή διά
   συμπληρωματικής τοιαύτης διά τα ήδη υφιστάμενα, προβλέπουν την κατασκευήν των
   απαραιτήτων τεχνικων έργων προς ασφαλή και αζήμιον, διά τα ρέοντα ύδατα, την πανίδα και
   χλωρίδα, παροχέτευσιν των βιομηχανικών ακαθάρτων υδάτων.
   .
  2. Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 258
   Aρθρο 258. - Γενικαί απαγορεύσεις θήρας.
   2.Απαγορεύεται επίσης:
   α) Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών, καθοριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού
   Γεωργίας.
   β) Η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώλησιν παντός είδους θηράματος κατά την
   διάρκειαν της απαγορεύσεως της θήρας.
   γ) Η αγοραπωλησία καθ’ όλον το έτος του λαγωού και της πέρδικος, πλην των, κατόπιν
   αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων, ως και θηραμάτων
   εκ των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών. (Όπως η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο
   7 παρ. 1 του ν. 177/1975.)
   δ) Η αγοραπωλησία παντός θηράματος, εφ’ όσον διαπιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου
   ετελέσθη δι’ απηγορευμένων μέσων.
   ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον βασανισμός
   συλληφθέντων θηραμάτων.
   στ) Η θήρα παρά του κυνηγού πλέον του ενός λαγωού και τεσσάρων περδίκων δι’ εκάστην
   ημερησίαν έξοδον τούτου. 0 Υπουργός Γεωργίας δύναται δι’ αποφάσεως του να
   τροποποιήση τον αριθμόν τούτον καθ’ άπασαν την Επικράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης,
   ως επίσης να περιορίζη τον αριθμόν προς θήραν και άλλων θηραμάτων.
   ζ) Η θήρα της άρκτου και του λυγκός (ρήσου) άνευ εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας.
   .
  3. Οι παραβαίνοντες την διάταξιν της παρ. 5 του άρθρου 261
   Άρθρο 261. - Χρόνος Θήρας.
   5. Επιτρέπεται η θήρα μόνον κατά την διάρκειαν της ημέρας, ήτοι ημίσειαν ώραν προ της
   ανατολής και μέχρις ημισείας ώρας μετά την δύσιν του ηλίου.
   .
  4. Οι θηρεύοντες άνευ αδείας θήρας.
  5. Οι αρνούμενοί να υποστούν την κατά την παρ. 2 του άρθρου 289
   Άρθρο 289. - Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων επί παρανόμου θήρας.
   2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα της παρ. 1, ως και οι φύλακες θήρας, δικαιούνται να
   ερευνούν πάντα κυνηγετικόν σάκκον ως και τα μηχανοκίνητα μέσα, έχοντες δικαιώματα και
   καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έτι δε και να προβαίνουν εις σωματικήν έρευναν κατά
   τα εν άρθρω 257 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται
   όπως, επί πάσης παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος καθ' οιανδήποτε περίοδον,
   κατάσχουν την άδειαν θήρας, τα όπλα ως και πάντα τα χρησιμοποιηθέντα μέσα διά την
   ενέργειαν παρανόμου θήρας, έτι δε και τα θηράματα εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν
   ευρίσκωνται ταύτα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του άρθρου 288.
   έρευναν.
 12. (Η παρ. 12 που προέβλεπε την ποινή για παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 255,
  καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ. δ΄ του ν. 3170/2003.)
 13. Ο κατά παράβασιν τών-διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 252 θηρεύων διά πυροβόλου
  πολεμικου όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συνήθους κυνηγετικού, τιμωρείταί
  διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο ετών, ως κάι διά χρηματικής ποινής.
 14. Εις τον καταδικαζόμενον διά την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου,
  παντός είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού,
  επιβάλλεται διά της καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζήμιωσις υπέρ του
  Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κε(pάλαιον Θήρας), καθοριζομένη
  ως εξης:
  Δι' εκάστην έλαφον, ποσόν δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), δι' εκάστην δορκάδα,
  αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης, ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Διά δε τα λοιπά
  είδη αιγάγρων ποσόν τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών και δι' έκαστον τµτράωναν
  (αγριοπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιν των ωών των ποσόν πεντακοσίων (500) δραχμών. Tα
  ως άνω ποσά δύνανται να αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
 15. Η ιδιότης του καταδικαζομένοιι ως δημοσίου; δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή ως
  ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή ως μέλους διοικητικού
  συμβουλίου κυνηγετικής οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίπτωσιν:
 16. Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς ποινάς είναι εκκλητή. Η ποινή της
  κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι
  διατάξεις των άρθρων 55 και 57 του Ποινικού Κώδικος. (Όπως η παρ. 16 αντικαταστάθηκε
  από το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971.)
 17. Οι παραβάται των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 252
  Αρθρο 252. - Μέσα ασκήσεως θήρας.
  5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού,
  ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φυτών ή οργάνων ή άλλων
  αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων την θανάτωσιν, σύλληψιν ή νάρκωσιν εν γένει αγρίων
  θηλαστικών και πτηνων, ως και η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή
  των οργάνων τουτων.
  τιμωρούνται διά φυλακίσεως
  μέχρι δύο (2) ετών και διά χρηματικής ποινής ή και διά μιας των ποινών τούτων, εις
  περίπτωσιν αμελείας. (Όπως η παρ. 17 προστέθηκε με το άρθρο 16του ν.δ. 996/1971.)
 18. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται διά κρατήσεως
  μέχρις εξ (6) μηνών και διά προοτίμου τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών, To δε μέσα, δι'
  ων ενεργείται η παράβασις, κατάοχονται και δημεύονται κατά τας διατcιξεις του άρθρου 288.
  (Όπως η παρ. 18 προστέθηκε με το άρθρό 16 τόυ ν.δ. 996/1971.)
 19. Όσοι δεν σφραγίζσυν τα κυνηγετικά των όπλα συμφώνως προς την εν παρ. 4 του άρθρου
  252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας, αλλά εμπροθέσμως και εντός 15 ημερών από της
  λήξεως της αναφερομένης εν αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς διά ποινής του
  προστίμου καθοριζομένης διά της αυτής αποφάσεως, από δραχμών 1.000 κατ' ελάχιστον
  μέχρι δραχμών 10.000 κατ' ανώτατον όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,
  Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). To πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την
  έκδοσιν της αδείας. Μετά την πάροδον των ως ά½ω 15 ημερών οι παραλείψαντες την
  σφράγισιν ως και οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται διά του ως άνω
  προστίμου και προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν κυνηγετικόν έτος,
  ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης. (Όπως η παρ. 19 προστέθηκε με το άρθρο 12
  παρ. 4 του ν. 177/1975.)
 20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν.δ. 86/1969 τιμωρούνται
  διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και διά χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα
  χιλιάδων δραχμών. (Όπως η παρ. 20 προστέθηκε με τo άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 177/1975.)
 21. Διά παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών
  ισχύουν To κάτωθι:
  1. Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
   1. Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, διά μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ
    αδείας της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ' όσον τα όπλα είναι λελυμένα
    και εντός θήκης.
   2. Η κυκλοφορία των οχημάτων διά ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών
    πινακίδων, η χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων
    και προβολέων.
   3. Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής.
   4. Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών, ως και
    αι πτηνοτροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ υγειονομικού
    ελέγχου.
   5. Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά την κατασκευήν αρδευτικού
    δικτύου ή διευθέτησιν χειμάρρων ή ετέρων έργων.
  2. Διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών
   τούτων τιμωρούνται:
   1. Διά θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των τεσσαράκοντα (40) μέτρων, πλην των
    ευγενών θηραμάτων.
   2. Διά θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, διά σύλληψιν παντός είδους θηράματος,
    καταστροφή½ ή διατάραξιν φωλεώ½, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της
    πανίδος εν γένει.
   3. Διά παράβασιν της παρ. 16 του άρθρου 254
    Άρθρο 254. - 'Ιδρυσις και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων - καταφυγίων άγριας
    ζωής - ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών.
    16. Απαγορεύεται η άσκησις θήρας εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, κατά
    παράβασιν των διατάξεων του παρόντος και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών
    Διαταγμάτων.
    (Οπως το άρθρο 254 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 177/1975.)
    .
  3. Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρού½ται
   κατά τας γενικά διατάξεις του παρόντος. ('Οπως η παρ. 21 προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 4
   του ν.177/1975.)
 22. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258
  παρ. 6 περ. β΄
  Aρθρο 258. - Γενικαί απαγορεύσεις θήρας.
  6. β) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της
  προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος
  αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της
  περ. α΄.
  χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με
  φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο
  (2) ετών. (Όπως η παρ. 22 προστέθηκε με το άρθρο 57 παρ. 7 του ν. 2637/1998.)
 23. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα
  ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β΄
  Aρθρο 258. - Γενικαί απαγορεύσεις θήρας.
  6. β) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της
  προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος
  αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της
  περ. α΄.
  ή αρνείται την παροχή
  πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι
  (6) μήνες. ('Οπως η παρ. 23 προστέθηκε με το άρθρο 57 παρ. 7 του ν. 2637/1998.)
 24. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παρ.
  22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρίες οι
  ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους
  συνεταιρισμούς και τις ανώνυμµς εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν
  έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης. ('Οπως η παρ. 24 προστέθηκε με το
  άρθρο 57 παρ. 7 του ν. 2637/1998.)
Άρθρο 288. - Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων παρανόμου θήρας.
 1. To κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα,
  πωλούμενα ή χρησιμ?ποιούμενα παντός είδους όργανα κ.λπ. μέσα, σκοπόν έχοντα την
  θήραν, σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων (θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως
  εποχής, κατάσχονται. To αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των
  κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται
  παρ' Επιτροπής, οριζομένης παρά του Εισαγγελέως και αAοτελουμένης εκ του προϊσταμένου
  της δασικής αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού
  συλλόγου, διά δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου υπέρ του Κεντρικού
  Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Αι ανωτέρω διατά?εις της
  παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης διά παράβασιν της διατάξεως της
  παρ. 2 του άρθρου 252.
 2. To εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως υπό
  του κατάσχοντος ταύτα υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού
  υπαλλήλου και εν απουσία τούτων επί παρουσία δύο μαAτύρων, του πρακτικού εκποιήσεως
  μη υποκειμένου εις έγκρισιν ετέρας ανωτέρας αρχής. To εκπλειστηρίασμα, εάν η απόφασις
  του δικαστηρίου είναι αθωωτική, αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως κατατίθεται υπέρ του
  Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας).
 3. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου ?ήρας δεν
  έχουν κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικώς διά της
  καταδικαστικής αποφάσεως και η δήμευσις τούτων, η περαιτέρω δε τύχη των διέπεται κατά
  τα εν τη παρ. 2 οριζόμενα. Εις περίπτωσιν μη παραδόσεως των πειστηρίων αδικαιολογήτως,
  ο καταδικασθείς υποχρεούται διά της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν της
  αξίας τούτων, καθοριζομένης υπό του δικαστηρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,
  Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατωτέρα
  των διακοσίων (200) δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων καAωτέρα των δύο χιλιάδων
  (2.000) δραχμών και προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατωτέρα των δύο χιλιάδων
  (2.000) δραχμών διά τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών διά
  τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα.
 4. Εάν ο ένοχος της παρανόμου θήρας έλαβεν εις την κατοχήν του τα εις δήμευσιν κατά το
  παρόν άρθρον υποκείμενα δι' αδικήματος, τότε αποδίδονται μεν ταύτα τω δικαιούχω, αντί δε
  της δημεύσεως επιβάλλεται τω ενόχω χρηματική ποινή ίση προς την αξίαν των
  αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον πάσης άλλης επιβαλλομένης κατά τον παρόντα.
Άρθρο 288α. - Διοικητικές κυρώσεις.
 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παρ. 6 περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ τιμωρούνται
  με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές,
  τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των
  ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή
  Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή και παραδίδονται στην
  πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή:
  1. επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή
  2. εκποιούνται ή
  3. διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.
  Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
  των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.
 2. Αν διαπισrωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις
  επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.
 4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρIσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η
  σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.
 5. To πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαοη του αρμόδιου Γενικού
  ΓραμμαAέα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. Για την
  επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56
  έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.
 6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα
  άσκησης προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία
  τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση.
  Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης,
  μπορεί όμως με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί
  η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ
  Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 182), εν μέρει
  ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθα-
  νολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα
  στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.
  Κατά των αποφάσεων των Δ?οικητικών Πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων
  μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την
  εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται
  οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
 7. To χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
  απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
  βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράπονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
  Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της
  διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού. (Όπως το
  άρθρο 288α προστέθηκε με το άρθρο 57 παρ. 8 του ν. 2637/1998.)

  ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
 1. Ν.Δ.86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 7/18-4-1969).
 2. Ν.Δ. 996/1971 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος" και Κωδικοποιήσεως των υπ' αριθμ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Δ/των.
 3. Ν.177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969 “Περί Δασικού Κώδικος”» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 205/27-9-1975).
  Σχετική νομοθεσία που τροποποιεί το Δασικό Κώδικα:
 1. Ν.2637/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 200/1998 ).
 2. Ν.2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργών Γεωργίας και νομικών προσώπως εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 70/23-4-1992).
 3. Ν.3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 191/29-7-2003).
 4. Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 303/24-12-2003).
 5. 87578/703/6-3-2007 Κ.Υ.Α «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 414985/29.11.1985 Κ.Υ.Α. "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/Β'1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 581/23-04-2007).
 6. 99098/5881/16-10-2006 Κ.Υ.Α «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 1570/26-10-2006).
 7. Ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 147/3-09-1993).

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 29-04-2011 23:44
Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΄΄ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ΄΄ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ Οι κυνηγοί που... μήνυσαν τη χούντα!

Δημήτριος Συρρής, Σωτήρης Ζιάγας, Αρσένης Αρσενάκης, Λάζαρος Στάλιος και Κλέωνας Τζήμος.

Αυτά ήταν τα μέλη μιας παρέας κυνηγών που το Σεπτέμβρη του 1971 σε ένα χωράφι του Κιλκίς δεν δίστασαν να ΄΄συγκρουστούν΄ ΄ και να μηνύσουν για λαθροθηρία…σημα ίνοντα στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ που κυβερνούσε τότε τη χώρα, μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών.

...τα γεγονότα που έφεραν τους ΄΄πέντε΄΄ αντιμέτωπους με τις κραταιές οικογένειες…Παπ αδόπουλου και Ανδρουτσόπουλου που εν πολλοίς διαφέντευαν τότε τις τύχες της χώρας.

www.diananews.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή