Εκτύπωση

Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου - Μουζάκι


ΦΕΚ Β 917 - 20.05.20111


Αριθμ. 861/48103
(6)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης
θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα».(ΦΕΚ 7/
τ. Α΄/1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) άρθρο 280 παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/ 27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/19-4-2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγρια «πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807
Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμοί μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1495/ τ.Β΄/6-9-2010).
7. Την αριθμ. 2644/7-6-2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί - Αμυγδαλιές - Κουμπούρι» των Δ.Δ. Μαυροματίου και Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου, (ΦΕΚ 880/τ. Α΄/2006) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2631/3-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας «Περί τροποποίησης των ορίων» (ΦΕΚ 1088/τ. B΄/2009).
7. Την αριθμ. 1457/48724/9-5-2011 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
8. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2644/7-6-2006 απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ 2361/3-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 έως 20-8-2016 σε έκταση 2.397 στρεμμάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουζακίου και Μαυροματίου και της τοπικής Κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ..
Η αριθμ. 1218/38463/2-5-2011 απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 13 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ