Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου


ΦΕΚ Β 1133 - 03.06.2011


Αριθμ. 761
(10)
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 18-12-85) κοινής απόφασης των κκ Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α722-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/1-3-11 (ΦΕΚ 491/Β΄/31-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».
6. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΕτΚ,Α 154/10-9-1992).
7. Το αριθ. 15/15-4-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας με πρόταση για την απαγόρευση του κυνηγίου στην περιοχή Καλάμου.
8. Την από 28-4-2011 εισήγηση του Δασοπόνου Α. Κοντογεώργη, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από 1-8-2011 έως 31-7-2014, σε έκταση 3.396 στρεμμάτων στις περιφέρεια του νησιού Κάλαμος του Νομού Λευκάδας, που ορίζεται ως εξής:
Ξεκινάει από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής και με κατεύθυνση δυτική φτάνει στην κορυφή «Τρικόβιγλα». Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί το ρέμα «Λαγκάδι Στραβόκολου» μέχρι αυτό να συναντήσει τον περιφερειακό δρόμο του νησιού, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική - βορειοανατολική μέχρι τη διασταύρωση του με τον δασικό δρόμο τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής από όπου και ξεκίνησε.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011 - 2012.
Λευκάδα, 28 Απριλίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση