Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη Τ.Κ. «Αργυροπουλίου» της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Σκλήθρα» της Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας

ΦΕΚ Β 1341 - 16.06.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16

(5)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη Τ.Κ. «Αργυροπουλίου» της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 205/27-9-75) περί Δασικού Κώδικος, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ τ.7 Α΄/18-1-1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16-9-1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20-6-85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10-9-1992).
8. Την με αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Το με αριθμ. 189/3-5-2011 έγγραφο της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας με θέμα «πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη «Τ. Κ. Αργυροπουλίου».
10. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στο εν λόγω καταφύγιο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο εμπλουτισμός της ευρύτερης περιοχής με τα ήδη υπάρχοντα θηράματα, όπως με ορεινές πέρδικες, λαγούς, αγριόχοιρους και ζαρκάδια γιατί είναι ιδανικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής - νερού και βιοποικιλότητας τοπίου), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη «Τ.Κ. Αργυροπουλίου» της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, και σε έκταση 8.897 στρεμ. επί μία 5ετία από 1-8-2011 μέχρι 31-7-2016.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Από υδραγωγείο, ακολουθούμε το ρέμα «Καναρά» και φτάνουμε στη θέση «Γαλανόβρυση», και με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας τη ράχη φτάνουμε στις θέσεις «Κιάφα» και «Τζαβέλα βρύση» ως τον αγροτοδασικό δρόμο στη θέση «Γελάδια Τριανταφύλλου».
Ακολουθούμε αγροτικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη θέση «Χατζηκοτάρι», κατευθυνόμαστε λοξώς σε μια παρακαμπτήριο που οδηγεί στο μαντρί «Μπαχτσεβάνου». Ακολουθούμε το ρέμα «Γκοτζασμέ» μέχρι να συναντήσουμε το αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο υπέρκειται της Τ.Κ. Αργυροπουλίου και κλείνει στο υδραγωγείο.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2011 - 2012.
Λάρισα, 27 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
F

Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Σκλήθρα» της Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας


Αριθμ. 17

(6)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Σκλήθρα» της Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 205/27-9-75) περί Δασικού Κώδικος, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ τ.7 Α΄/18-1-1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16-9-1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20-6-85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10-9-1992).
8. Την με αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Το με αριθμ. 52/10-5-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας με θέμα «ανανέωση πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Σκλήθρα» της Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.
10. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πρωτίστως η φυσική αναπαραγωγή - αύξηση του φασιανού. Επιπλέον θα ενισχυθεί ο εμπλουτισμός της ευρύτερης περιοχής με τα ήδη υπάρχοντα θηράματα, όπως με φασιανούς, λαγούς, αγριόχοιρους και ζαρκάδια γιατί είναι ιδανικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής - νερού και βιοποικιλότητας τοπίου), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη στη θέση «Σκλήθρα» της Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών, και σε έκταση 1170,6 στρεμ. επί μία 5ετία από 1-8-2011 μέχρι 31-7-2016.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Βόρεια: Από γέφυρα «μεριά» συνεχόμενο ανάχωμα.
Δυτικά: Από αερογέφυρα Εθνικής οδού συνεχόμενη επαρχιακής οδού Πυργετού.
Νότια: Εθνική οδό Λάρισας - Θεσσαλονίκης.
Ανατολικά: Συνεχόμενο ανάχωμα έως Εθνική οδό Λάρισας - Θεσσαλονίκης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2011-2012.
Λάρισα, 27 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση