Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 1356 - 16.06.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1043/57734
(3)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης
θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
4. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ τ.Β΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 3553/26-5-2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για τριετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Δαφνοσπηλιάς - Παλιουρίου πρώην Δήμου Καλλιφωνίου Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας. (Φ.Ε.Κ 1062/τ.Β΄/2008).
8. Την υπ’ αριθμ. 1603/56705/24-5-2011 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 3553/26-5-2008 απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21-8-2011 έως 20-8-2014 σε έκταση 8.500 στρεμμάτων των Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς - Παλιουρίου του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2011-2014.
Καρδίτσα, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση