Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην έκταση που περικλείεται από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυλαία - Πανόραμα - Εξοχή - Ασβεστοχώρι - Πεύκα - Νεάπολη και Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ Β 1538 - 27.06.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34866
(10)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην έκταση που περικλείεται από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυλαία - Πανόραμα - Εξοχή - Ασβεστοχώρι - Πεύκα - Νεάπολη και Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Την με αριθ. 1425/19-1-2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22-3-2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ.Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδικοποιήσεως».
9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του
Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
12. Την αριθ. 31884/24-5-2011 εισήγηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
13. Την αριθ. 33263/1-6-2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για δέκα (10) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 μέχρι 20-8-2021 στην έκταση που περικλείεται από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Πυλαία - Πανόραμα - Εξοχή - Ασβεστοχώρι - Πεύκα - Νεάπολη και Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, εμβαδού 36.500 στρ.
Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση