Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε επτά (7) περιοχές Δήμων αρμοδιότητας Δασαρχείου Πολυγύρου

ΦΕΚ Β 1555 - 27.06.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36862

(1)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε επτά (7) περιοχές Δήμων αρμοδιότητας Δασαρχείου Πολυγύρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Την με αριθ. 1425/19-1-2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22-3-2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδικοποιήσεως».
9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 414 985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
12. Την αριθ. 4533/31-5-2011 εισήγηση του Δασαρχείου Πολυγύρου για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
13. Την αριθ. 9695/8-6-2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2016 για τις επτά (7) περιοχές των οποίων τα όρια περιγράφονταιι όπως κατωτέρω και φαίνονται στους σχετικούς χάρτες που συνοδεύουν το έγγραφο αυτό:

1) Περιοχή Νήσος Διάπορος, Δήμου Σιθωνίας, έκτασης τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης : Όλο το νησί καθώς και οι νησίδες πέριξ αυτού.

2) Περιοχή «Ορμύλια - Μεταμόρφωση - Μεταγγίτσι». Δήμων Πολυγύρου και Σιθωνίας, έκτασης δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης: Αρχίζουν από την παλιά γέφυρα «Χαβρία» του επαρχιακού δρόμου Ορμύλιας - Βατοπεδίου και τον ακολουθούν για 300 μ. μέχρι που συναντούν τον εκεί αγροτικό δρόμο, τον οποίο και ακολουθούν με κατεύθυνση Ανατολική μέχρι τη θέση «Μπάλιουρας», όπου συναντούν το δρόμο Ι. Μ. Διονυσίου, που τον ακολουθούν με κατεύθυνση ΝΑ μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Μεταγγιτσίου - Μεταμόρφωσης. Από εκεί ακολουθώντας τον δρόμο αυτόν, με κατεύθυνση Ανατολική, ΒΑ φτάνουν στη θέση «Προφήτης Ηλίας», όπου συναντούν τον εκεί αγροτικό δρόμο και τον ακολουθούν με ΒΔ κατεύθυνση έως τη θέση «Μογγίλα» ή «Κορυφίτσα» και από εκεί διασχίζοντας τους αγρούς Γιώμου και Παγώνη συναντούν το ρέμα «Προυνιάς», που το ακολουθούν μέχρι τον ποταμό «Χαβρία» και τον ακολουθούν με ΝΔ κατεύθυνση έως τη γέφυρα από όπου ξεκίνησαν.

3) Περιοχή «Λάκκωμα», Δήμου Ν. Προποντίδας, έκτασης έξι χιλιάδων εκατό (6.100) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης: Αρχίζουν από τη γέφυρα Λακκώματος (εργοστάσιο Μοναχά), ακολουθούν βόρεια το δρόμο του χωριού Λάκκωμα και ύστερα ανατολικά τον αγροτικό δρόμο Κρυονερίου μέχρι τη θέση «Παλιάμπελα» (αμπέλι Χρόνη Κατρακιά), ύστερα λοξώς αριστερά ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση στη θέση «Φράγμα». Από εκεί στρίβουν αριστερά και ακολουθούν τον δρόμο προς «Πιριλίκι» και στρίβουν προς Βορρά κατά μήκος της ράχης και του δρόμου μέχρι το χωράφι του Ιωάννη Γ. Παπαδοπούλου, όπου συναντούν τον αγροτικό δρόμο του Αγίου Αντωνίου - Λακκώματος. Με κατεύθυνση Νότια σε απόσταση 300 μ. συναντούν το χωράφι του Αντωνίου Φωτιάδη. Από εκεί στρίβουν δεξιά με Δυτική κατεύθυνση μέσα στο ρέμα (όρια Σχολαρίου - Λακκώματος), φθάνουν στο κεντρικό ρέμα που ακολουθούν προς Νότο μέχρι τη γέφυρα Λακκώματος όπου και ξεκίνησαν.

4) Περιοχή «Βουρβουρού - Αρμενιστής - Πλατανίτσι», Δήμου Σιθωνίας, έκτασης έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης: Αρχίζουν από το σημείο τομής της νοητής προέκτασης της Καλλικρατίδας ζώνης και του επαρχιακού δρόμου Βουρβουρούς - Σάρτης, τον οποίον και ακολουθούν έως το ρέμα Πλατανιτσίου. Ακολουθούν το ρέμα αυτό μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα και από εκεί, ακολουθώντας την ακτή, φτάνουν στο σημείο τομής της νοητής προέκτασης της Καλλικρατίδας ζώνης και της ακτής, την οποία νοητή γραμμή ακολουθούν μέχρι το σημείο που ξεκίνησαν.

5) Περιοχή «Καρράς - Αζάπικο», Δήμου Σιθωνίας, έκτασης δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων (17.400) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης: Τα όρια αρχίζουν από την ακτή στην οποία εκβάλει το ρέμα του Μύλου του Ν. Μαρμαρά, το οποίο και ακολουθούν μέχρι τη γέφυρα του επαρχιακού δρόμου προς Συκιά και από εκεί, ακολουθώντας το δρόμο αυτόν (άσφαλτο), φτάνουν στη γέφυρα «Σκρέμπα» που βρίσκεται στη διασταύρωσή του με τον παλιό επαρχιακό δρόμο της Συκιάς. Το εκεί ρέμα το ακολουθούν μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα και από εκεί, ακολουθώντας την ακτή και περιλαμβάνοντας όλες τις νησίδες κείμενες δυτικά της ακτής, φτάνουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν.

6) Περιοχή «Άγιοι Απόστολοι», Δήμου Πολυγύρου, έκτασης τετρακοσίων (400) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης: Αρχίζουν από το σημείο που ο δρόμος Ορμύλιας -Βατοπεδίου συναντά τα όρια του «Προσωρινού Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ορμύλιας -Μεταμόρφωσης - Μεταγγιτσίου» και ακολουθώντας τον με Νότια κατεύθυνση φτάνουν στη θέση Ζωγραφίτικο, όπου και ακολουθούν με ΒΑ κατεύθυνση τον αγροδασικό δρόμο που οδηγεί στον αυχένα του υψώματος των Αγίων Αποστόλων, όπου και δεξαμενή νερού της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας. Από τον αυχένα αυτόν, ακολουθούν νοητή γραμμή με ανατολική κατεύθυνση, φτάνουν στην κοίτη του εκεί ρέματος και από εκεί, με κατεύθυνση Βόρεια, ακολουθούν στην αρχή την κοίτη μέχρι την εκβολή του ρέματος και κατόπιν νοητή γραμμή και φτάνουν στα όρια του «Προσωρινού Καταφυγίου Άγριας Ορμύλιας - Μεταμόρφωσης - Μεταγγιτσίου», τα οποία και ακολουθούν με ΝΔ κατεύθυνση, μέχρι το σημείο από όπου ξεκίνησαν.

7) Περιοχή «Γαλαρινός», Δήμου Πολυγύρου, έκτασης επτά χιλιάδων (7.000) στρεμμάτων.
Όρια απαγόρευσης : Αρχίζουν από τον αγροτικό δρόμο που ξεκινά από την πλατεία του χωριού Γαλαρινός, διέρχονται δίπλα από την εκκλησία και φτάνουν στα όρια της κοινότητας Κρήνης. Από εκεί με κατεύθυνση ΒΔ ακολουθούν παλιό δασικό δρόμο που συμπίπτει με τα όρια Γαλαρινού - Βασιλικών και συνοικισμού Μονοπήγάδου, μέχρι τη θέση «Γυαλάδικα» όπου με κατεύθυνση καταρχήν ΒΑ και μετά Ανατολική κατευθύνονται προς το Γαλαρινό, διερχόμενα από τη θέση «Πεζούλια», από το ρέμα «Πλατάνια» και από τη θέση «Βουρβουρού» και καταλήγουν όπου ξεκίνησαν.


Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικών Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση