Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε έκταση 6.700 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας


ΦΕΚ Β 1652 - 26.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2112
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην περιοχή της Τ.Κ. Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και στην περιοχή της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
1.2. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.4. Του Π.Δ. 141/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κονή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το υπ’ αριθμ. 25/8.6.2011 έγγραφο του Κ.Σ. Μαργαριτίου, το υπ’ αριθμ. 430/23.6.2011 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/29.6.2011 πρόταση της υπεύθυνης θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας, εξακολουθούν να επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση όλων των θηραμάτων, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της με υπ’ αριθμ. 2586/31.7.2006 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη ήτοι από 1.8.2011 έως και 1.8.2014, στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων Δ.Ε. Μαργαριτίου (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκταση εμβαδού 15.000 στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις «Μεσοβούνι, Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι», όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:
Νότια: Αρχίζει από θέση «Ζακουρίκια» όπου βρίσκεται ο σταύλος του Μπάμπου, ακολουθεί τον δρόμο της ύδρευσης μέχρι που συναντά την κορυφογραμμή Καλοδίκι, όπου υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης, καταλήγει στη γέφυρα Πυργί όπου εφάπτεται της Εθνικού οδού Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας.
Δυτικά: Ακολουθεί την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας, συναντά την βρύση με τον πλάτανο, συνεχίζει έως την βρύση του Αϊ Θωμά, πηγές Κίνταλι και καταλήγει στην θέση Κιάφα Μπουζούρι όπου και συναντά τον υπάρχοντα δασικό δρόμο.
Βόρεια: Ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαργαριτίου-Καρβουναρίου, Πηγάδι Ζούμπα, Νταμάρι Καρβουναρίου, Κοκκινοχώματα και καταλήγει στο Νταμάρι Κουράμπαλη όπου εφάπτεται με τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς - Μαργαριτίου.
Ανατολικά: Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς - Μαργαριτίου και καταλήγει στη θέση «Ζακουρίκια» όπου και άρχισε.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 19 Ιουλίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΚΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση