Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα στρεμμάτων (9.930), περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων


ΦΕΚ Β 1652 - 26.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1195
(3)
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα στρεμμάτων (9.930), περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το υπ’ αριθμ. 8/27.4.2011 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Φούρκας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
5. Το υπ’ αριθμ. 32/4.5.2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κόνιτσας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου τις, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
6. Το υπ’ αριθμ. 337/24.5.2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
7. Την υπ’ αριθμ. 138/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κόνιτσας «Περί εγκρίσεως απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
8. Την υπ’ αριθμ. 21512/549/6.6.2011 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Κόνιτσας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
9. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση (9.930) εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα στρεμμάτων, περιοχής Τοπικής Κοινότητας Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 του Δασολόγου του Δασαρχείου Κόνιτσας Σπυρίδωνα Ζάρρα και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από την Ιερά Μονή Παναγιάς (Κλαδόρμης), από τον υφιστάμενο δασικό δρόμο Πλαγιάς - Φούρκας και με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας τον παραπάνω δρόμο φτάνουμε στην διασταύρωση προς καλύβα «Κίτση», από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση ανατολική συναντούμε την συμβολή των ρεμάτων «Παπαδάμος» και «Σβάρνα», στη συνέχεια ακολουθώντας το ρέμα «Σβάρνα» με κατεύθυνση νότια, συναντάμε την επαρχιακή οδό Φούρκας - Ζούζουλης. Στην συνέχεια με κατεύθυνση βορειοανατολική, ακολουθώντας την παραπάνω επαρχιακή οδό φτάνουμε στα όρια των νομών Ιωαννίνων -
Καστοριάς, ακολουθώντας τα όρια των δύο νομών και με κατεύθυνση βόρεια φτάνουμε στην κορυφή «Γίτσιου», από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια, ακολουθώντας το δασικό δρόμο προς Επταχώρι καθώς και τα όρια των Νομών Ιωαννίνων - Καστοριάς φτάνουμε στη θέση «Χαλκιάς», στην συνέχεια με κατεύθυνση δυτική συναντούμε ανώνυμο ρέμα, το οποίο και ακολουθούμε φτάνοντας στο ρέμα «Μαρδίτσα» στην θέση «Στόμιο», στη συνέχεια ακολουθώντας το ρέμα «Μαρδίτσα» και με κατεύθυνση βόρεια συναντούμε το δασικό δρόμο προς Φούρκα στη θέση «Μαντριά Τσάγκα», από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση δυτική, ακολουθώντας την δασική οδό φτάνουμε στη θέση «Πέτρα». Τέλος με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας το δασικό δρόμο Πλαγιάς -
Φούρκας συναντάμε το αρχικό σημείο την Ιερά Μονή Παναγιάς (Κλαδόρμης), από όπου άρχισαν.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η τήρησή της ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους, δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της και λήγει στις 31.7.2016.
Ιωάννινα, 28 Ιουνίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ
Αριθμ. 1652/73933

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση