ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 1706 - 01.08.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 2611/2-8-2006 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
1

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων

2

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας», «Μυρμιγκιάρα», Φωτάδας- Βαλομανδρίου «καλύβα Μπούτσια» «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμων Τρικκαίων και Πύλης Νομού Τρικάλων.

3

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Πετράλωνα», «Κορομηλιά», «Ταμπούρια», Πλατάνια περιοχής τοπικών κοινοτήτων Μοσχοφύτου και ο Μεσοχώρας Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων.

4

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Ακαμάτης», «Μαγούλες», «Βρύση Δημητρό» «Στενή» περιοχής ΔΚ Φαρκαδόνας, ΤΚ Παναγίτσας και ΤΚ Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων.


5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1691/75395
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθμ. 5617/21-6-2006 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» Δ.Δ. Αχλαδέας Δήμου Χασίων Καλαμπάκας» (ΦΕΚ 950/Β/19-7-2006).
10. Το με αριθμ. 69/30-5-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «ΣΟΥΡΒΑΛΑΣ» Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το αριθμ. 2682/71846/27-6-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την απαγόρευση θήρας (ανανέωση) στην παραπάνω περιοχή νια την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2016, σε έκταση 1.100 στρεμμάτων στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου προς Σκεπάρι - Γαύρο με τον Εθνικό δρόμο Καλαμπάκας - Δεσκάτης και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη.
Ανατολικά: Από αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Ιωάννη μέχρι την κοίτη του Ίωνα ποταμού.
Νότια: Με κοίτη Ίωνα ποταμού - συμπεριλαμβανομένης αυτής.
Δυτικά: Με δρόμο και γέφυρα που οδηγεί προς Σκεπάρι - Γαύρο
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Τρίκαλα, 5 Ιουλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ
Αριθμ. 1650/73925
(3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας», «Μυρμιγκιάρα», Φωτάδας- Βαλομανδρίου «καλύβα Μπούτσια» «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμων Τρικκαίων και Πύλης Νομού Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθμ. 3036/14-6-2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/6-7-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή Φωτάδας Βαλομανδρίου και Ρογγίων Δήμων Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων».
10. Το με αριθμ. 117/08-06-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην παραποτάμια περιοχή ορίων Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων των Δήμων Τρικκαίων και Πύλης, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το με αριθμό 3146/72956/29-6-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27-06-2011 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2012, σε έκταση 2.000 στρεμμάτων στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας», «Μυρμιγκιάρα», Φωτάδας - Βαλομανδρίου «καλύβα Μπούτσια» «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμων Τρικκαίων και Πύλης Νομού Τρικάλων που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Αρχίζει από την γέφυρα Ρογγίων Βαλομανδρίου στον Πηνειό ποταμό, συνεχίζει νοτιοδυτικά τον επαρχιακό δρόμο μέχρι το παρακείμενο ανάχωμα το οποίο ακολουθώντας το νότια, φθάνει μέχρι το δρόμο που έχει κατεύθυνση νοτιοανατολική προς την άκρη του οικισμού Βαλομανδρίου. Με κατεύθυνση τον ίδιο δρόμο που συνεχίζει και προς Παραπόταμο συναντά τη γέφυρα που βρίσκεται στο υδροφόρο κανάλι που έρχεται από τα όρια των Τ.Κ. Φωτάδας και Κάτω Ελάτης (Ασπροβάλτου). Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι ανατολικά και βόρεια φθάνει στην γέφυρα του επαρχιακού δρόμου Φωτάδας Κάτω Ελάτης όπου ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο ανατολικά και βόρεια περνά από την άκρη του οικισμού Φωτάδας και συναντά τη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμου που έρχεται από Βαλομάνδρι. Από τη διασταύρωση αυτή συνεχίζοντας τον δρόμο προς τον οικισμό Φωτάδας βόρεια και δυτικά, φθάνει στη διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο όπου ακολουθώντας τον ανατολικά και βόρεια περνά από το γήπεδο και καταλήγει στις όχθες της κοίτης του Πηνειού ποταμού. Από το σημείο αυτό σε ευθεία γραμμή βορειοανατολικά, περνά την κοίτη του Πηνειού ποταμού και συναντά απέναντι το ανάχωμα στη θέση Πομώνα Σακελάρη. Ακολουθώντας ανατολικά και νότια το ίδιο ανάχωμα φθάνει στον επαρχιακό δρόμο Ρογκίων Βαλομανδρίου όπου συνεχίζοντας τον δυτικά και νότια, καταλήγει στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού απ’ όπου και άρχισε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Τρίκαλα, 5 Ιουλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ
Αριθμ. 1651/73930
(4)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Πετράλωνα», «Κορομηλιά», «Ταμπούρια», Πλατάνια περιοχής τοπικών κοινοτήτων Μοσχοφύτου και ο Μεσοχώρας Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθμ. 3718/18-6-2008 (ΦΕΚ 1204/Β΄/30-6-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή Δ.Δ. Μοσχοφύτου, Μεσοχώρας Δήμου Πινδαίων Ν. Τρικάλων».
10. Το με αριθμ. 117/08-06-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Πετράλωνα των τοπικών κοινοτήτων Μεσοχώρας - Μοσχοφύτου του Δήμου Πύλης, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το με αριθμό 3147/72980/29-6-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27-06-2011 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2012, σε έκταση 6.570 στρεμμάτων στις θέσεις «Πετράλωνα», «Κορομηλιά», «Ταμπούρια», Πλατάνια περιοχής τοπικών κοινοτήτων Μοσχοφύτου και ο Μεσοχώρας Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Ανατολικά: Με τον επαρχιακό δρόμο από τη διασταύρωση της οδού Τρικάλων Μεσοχώρας προς Μοσχόφυτο και μέχρι τον οικισμό Μοσχόφυτο. Βόρεια: Με τον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων Μεσοχώρας από τη διασταύρωση προς Μοσχόφυτο μέχρι το ρέμα Γκούρα, συνέχεια με το ρέμα Γκούρας μέχρι τον οικισμό Σπίτια Μεσοχώρας, απ’ όπου ακολουθώντας τη ράχη από το υδραγωγείο του ίδιου οικισμού φθάνει στον δημοτικό δασικό δρόμο, όπου τον ακολουθεί και καταλήγει στη διασταύρωση προς Στουρνάρι - Πλατανάκια και Αρέντα. Δυτικά: Από την ίδια ανωτέρω διασταύρωση με τον δημοτικό δασικό δρόμο προς τη θέση Στουρνάρι και συνέχεια μέχρι τον οικισμό Πλατανάκια Μοσχοφύτου. Νότια: Με τον Δημοτικό δασικό δρόμο από οικισμό Πλατανάκια μέχρι τον οικισμό Μοσχοφύτου τον οποίο παρακάμπτει και συναντά τον επαρχιακό δρόμο Βαθύρευμα - Μεσοχώρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Τρίκαλα, 5 Ιουλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ
Αριθμ. 1649/73923
(5)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Ακαμάτης», «Μαγούλες», «Βρύση Δημητρό» «Στενή» περιοχής ΔΚ Φαρκαδόνας, ΤΚ Παναγίτσας και ΤΚ Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ λάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθμ. 3034/14-6-2006 (ΦΕΚ 864/Β΄/10-7-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή Δ.Δ. Φαρκαδόνας, Παναγίτσας και Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων».
10. Το με αριθμ. 117/08-06-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Φαρκαδόνας, Παναγίτσας, Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το με αριθμό 3148/72990/29-6-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27-06-2011 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2012, σε έκταση 7.000 στρεμμάτων στις θέσεις «Ακαμάτης», «Μαγούλες», «Βρύση Δημητρό» «Στενή» περιοχής ΔΚ Φαρκαδόνας, ΤΚ Παναγίτσας και ΤΚ Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Αρχίζει από την θέση «Προφήτης Ηλίας» Φαρκαδόνας, ακολουθεί Βορειοδυτικά τον περιφερειακό δρόμο του Οικισμού Φαρκαδόνας φθάνει στο κέντρο Υγείας και συνεχίζοντας Δυτικά κατέρχεται μέχρι τον επαρχιακό δρόμο προς Παναγίτσα, όπου ακολουθώντας τον και περνώντας από τα όρια του Οικισμού Παναγίτσα συναντά τον δασικό δρόμο που οδηγεί στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον ανωτέρω δασικό δρόμο που διέρχεται από την Μονή Ζωοδόχου Πηγής και από τις θέσεις «Δραγασιά» και «Αυλαή» μέχρι συναντήσεως του με το ρέμα «Βρύση Δημητρό» στη θέση «Πάσχου Χωράφι», στα όρια του Οικισμού Γριζάνου. Με κατεύθυνση Ανατολική και ακολουθώντας τον ίδιο δασικό δρόμο διέρχεται από τα όρια του Οικισμού Γριζάνου και στην συνέχεια από τις θέσεις «Σχολικός Κήπος» και «Ροβόμυλος ή Νταμάρι» μέχρι συναντήσεως του με το ρέμα «Στενής» στην θέση «Καλαμπούκα Μαντρί». Από εκεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική ακολουθεί την κοίτη του ρέματος «Στενής» μέχρι συναντήσεως του με την ομβροδεξαμενή στη θέση «Στενή». Με κατεύθυνση Νότια ακολουθεί για 700 μέτρα περίπου το μονοπάτι που διέρχεται από τον αυχένα στην θέση «Ζυγός» μέχρι συναντήσεως του, με το τέλος υπάρχοντα δασικού δρόμου στη θέση «Ασβεσταριές». Με την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί τον ανωτέρω δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεως του με την παλαιά Εθνική οδό Λαρίσης - Τρικάλων, την οποία ακολουθεί Νότια και Δυτικά μέχρι την θέση «Προφήτης Ηλίας» Φαρκαδόνας απ’ όπου και άρχισε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Τρίκαλα, 5 Ιουλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση