Τροποποίηση της αριθμ. 2611/2-8-2006 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.


ΦΕΚ Β 1706 - 01.08.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2203
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 2611/2-8-2006 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
1.2. Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
1.3. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.4. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/18/12/1985/τ.Β΄) κονή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ.Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».
3. Την αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το με αριθμ. 47/16-6-2011 έγγραφο του Κ.Σ. Παραμυθιάς, το αριθμ. 7322/16-6-2011 έγγραφο του Δήμου Σουλίου, το αριθμ. 430/23-6-2011 έγγραφο της Ε΄Κ.Ο.Η.
5. Την αριθμ. Δ.Υ/4-7-2011 πρόταση της υπεύθυνης θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα, για τροποποίηση της αριθμ. 2611/2-8-2011 απόφασης απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία λήγει στις 31-7-2011, στην περιοχή των Τ.Κ. Χρυσαυγής, Ζερβοχωρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς και των Τ.Κ. Τσαγγαρίου, Φροσύνης, Κουκουλιών, Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Νομού Θεσπρωτίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Σουλίου, βρίσκονται σε ισχύ ένα (1) μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής και δύο (2) απαγορεύσεις θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας, τα οποία καλύπτουν έκταση στρεμματικά αξιόλογη για την διαβίωση, αναπαραγωγή και προστασία του θηραματικού πλούτου, της άγριας πανίδας και χλωρίδας στην παραπάνω περιοχή, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 2611/2-8-2006 απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας, ως εξής:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη ήτοι από 1-8-2011 έως και 1-8-2016, στην περιοχή των Τ. Κ. Χρυσαυγής, Ζερβοχωρίου, Δ.Ε.Παραμυθιάς και των Τ.Κ. Τσαγγαρίου, Φροσύνης, Κουκουλιών, Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, Νομού Θεσπρωτίας, σε έκταση εμβαδού -13.800-στρεμμάτων περίπου, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζει από Ασκητική σπηλιά Αγίου Αρσενίου, Τ.Κ. Χρυσαυγής, κατέρχεται Λάκκο μέχρι Γαλατσίδα, Ράχη Μπούλμου, Κάστρο Χρυσαυγής, Εκκλησάκι «Αγίων Αποστόλων» Προδρομίου, συνεχίζει προς Ζερβοχώρι-300- μέτρα έως την εκκλησία «Αγίου Δημητρίου» στο Ζερβοχώρι. Από εκεί ευθεία προς τα πάνω ακολουθεί την Λακκιά προς την κορυφή του Βουνού Γκορίλλα έως την θέση «Κιτσάκι» Τσαγγαρίου, περνάει ενδιάμεσα από τις θέσεις «Λάκιζα», «Βρυζαμιά» και «Σάλα Χώρα». Στο σημείο αυτό είναι η κορυφή του βουνού «Γκορίλλα».Στη συνέχεια ακολουθεί την κορυφογραμμή έως την θέση «Τούμπα Μπολώτση» Τοπικής Κοινότητας Τσαγγαρίου. Από εκεί κατηφορικά ακολουθεί την κορυφογραμμή (Ράχη), περνώντας από τις τοποθεσίες «Μόνουλα», συνέχεια από δεξαμενή θέση «Νερουλό» και κατεβαίνοντας περνά από την θέση «Τσόπορο» καταλήγοντας στη Γέφυρα όπου το ρέμα Τσαγγαρίου. Ακολουθεί το ρέμα Τσαγγαρίου-Φροσύνης μέχρι την θέση «Γαλάνη», από εκεί ακολουθεί ανωφερικά το Ρέμα, περνώντας από τις τοποθεσίες «Λάκκο Ιτιές», «Λάκκο Τσουγγάρη», «Καλύβα Τσάγκου», «Βαθιά Λακκιά» και φθάνει μέχρι το Σέλωμα Αγίας Κυριακής (Πόποβο). Από εκεί συνεχίζει ακολουθώντας την κορυφογραμμή και φθάνει μέχρι την τοποθεσία «Στρουμπή».Από την θέση αυτή συνεχίζει κατηφορικά σε νοητή γραμμή και καταλήγει στην ασκητική σπηλιά «Αγίου Αρσενίου», όπου και άρχισε.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ.3 της αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ηγουμενίτσα, 7 Ιουλίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση