Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2109/07.07.2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη έτη σε έκταση (14.460) δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

ΦΕΚ Β 1826 - 16.08.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1582
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2109/07.07.2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη έτη σε έκταση (14.460) δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 280.
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
1.4 Του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.» και του άρθρου Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό κ.λπ.»
2. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1437/12.7.2008) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων «Περί απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας».
5. Το υπ’ αριθ. 12/31-03-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιφέρεια των Τ.Κ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πεδινών, κ.λπ.».
6. Το υπ’ αριθ. 460/01-07-2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιφέρεια των Τ.Κ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πεδινών, κ.λπ.».
7. Την υπ’ αριθ. 111/09-05-2011 απόφαση του Δήμου Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιφέρεια των Τ.Κ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πεδινών, κ.λπ.».
8. Το υπ’ αριθμ. 368/14.07.2011 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου — Αώου & Πίνδου, σχετικό με την απαγόρευση θήρας στην περιοχή των Τ.Κ. Βίτσας, Πεδινών και Καλπακίου - Νεγράδων.
9. Την υπ’ αριθ. 29310/3 418/26-07-2011 αναφορά του Δασαρχείου Ιωαννίνων «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου».
10. Το γεγονός ότι: α) η προτεινόμενη έκταση στην περιφέρεια των Τ.Κ. Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών, για παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου, αποτελεί άριστο βιότοπο για την προστασία και αναπαραγωγή των θηραμάτων και λοιπών ειδών της άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή των Καποδιστριακών Δήμων Ζαγορίου, Πωγωνίου και Ζίτσας, και β) μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί η ειδική μελέτη από την Ε΄ ΚΟΗ, που αποφασίστηκε στη σύσκεψη των αρμοδίων φορέων το έτος 2010, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας στο Νομό Ιωαννίνων, καθώς και την καταγραφή του πληθυσμού του αγριόχοιρου και τη δειγματοληψία για τον έλεγχο γνησιότητας του γενετικού υλικού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από 01-08-2011 μέχρ
31-07-2014, σε έκταση (14.460) δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από τη δασική θέση «Κρανιά» της Τ.Κ. Ασπραγγέλων και ακολουθώντας ανοδικά ανώνυμο ρέμα καταλήγουν στην επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Κήπων, την οποία ακολουθούν μέχρι την διασταύρωση με δασική οδό στον κάμπο των Ασπραγγέλων. Από το σημείο αυτό με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν την δασική οδό μέχρι το τέλος της, όπου συναντούν ανώνυμο ρέμα το οποίο κατέρχονται μέχρι τη υπάρχουσα δεξαμενή στη θέση «Βρ. Κρανιά». Από το σημείο αυτό ακολουθούν υπάρχοντα δρόμο μέχρι να συναντήσουν το δρόμο του αναδασμού τον οποίο ακολουθούν μέχρι το αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Άνω Πεδινών. Από το σημείο αυτό ακολουθούν την επαρχιακή οδό προς την Τ.Κ. Κάτω Πεδινών και αφού παρακάμψουν τον οικισμό, με κατεύθυνση δυτική ακολουθούν τη δασική οδό και τριακόσια μέτρα περίπου πριν συναντήσουν την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κόνιτσας, παρακάμπτοντας τις σταυλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη θέση αυτή, ακολουθούν με κατεύθυνση νοτιοανατολική τους πρόποδες του βουνού, παράλληλα με την Εθνική Οδό και αφήνοντας εκτός τις γεωργικές εκτάσεις που υπάρχουν μεταξύ της Εθνικής Οδού και των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων καταλήγουν στη θέση «Κρανιά», από όπου και άρχισαν.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, καθώς η εν λόγω περιοχή αποτελεί άριστο βιότοπο για αρκετά είδη της άγριας πανίδας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της με αριθμό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Ιουλίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση