Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις: «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑΦΑ - ΜΑΚΡΙΑ ΙΚΑΛΑ - ΧΑΛΕΠΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΙΑΡΑΔΙΚΑ - ΜΗΤΑΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΩΝΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ» τοπ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΑΤΩΝ, ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΤΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΕΚ Β 1965 - 02.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1988
(5)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις: «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ - ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑΦΑ - ΜΑΚΡΙΑ ΙΚΑΛΑ - ΧΑΛΕΠΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΙΑΡΑΔΙΚΑ - ΜΗΤΑΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΩΝΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ» τοπ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΑΤΩΝ, ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΤΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22.3.1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) «ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16-09-1994) «συμπλήρωση διατάξεων για ην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/22-04-2005).
7. Τα άρθρα 6 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Το Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την με αριθμ. 713/25-5-2001 (ΦΕΚ 880/Β/9-7-2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί «Τροποποίησης ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις θέσεις «ΘΟΛΑΡΙΑ - ΑΓ. ΜΟΝΗ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΓ. ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ» Δήμου Κυθήρων, Νομού Πειραιά περιφέρειας Αττικής».
10. Την με αριθμ. 4257/21-12-2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί «κήρυξης αναδασωτέας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 6.856,865 στρ., ιδιοκτησίας Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων - Αντικυθήρων, στις θέσεις «Αγία Μόνη - Κοκκινοχώραφα - Μακριά Σκάλα - Χαλεπή - Παλιόκαστρο - Βιαράδικα - Μητάτα - Ελληνικά - Γωνία - Κοκκινόγεια» Δημ. Διαμερισμάτων Μητάτων, Φριλιγκιάνικων και Φρατσίων του Δήμου Κυθήρων της Νομαρχίας Πειραιά».
11. Την με αριθμ. οικ.3345/1-7-2011 εισήγηση του Δασαρχείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της Χώρας μας.
12. Την προφορική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά για απαγόρευση άσκησης θήρας για πέντε χρόνια για την προστασία του θηραματικού πλούτου και της βλάστησης στην περιοχή, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας για πέντε (5) χρόνια στις περιοχές «Αγία Μόνη - Κοκκινοχώραφα - Μακριά Σκάλα - Χαλεπή - Παλιόκαστρο - Βιαράδικα - Μητάτα - Ελληνικά - Γωνία - Κοκκινόγεια» Δημ. Διαμερισμάτων Μητάτων, Φριλιγκιάνικων και Φρατσίων του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά και μόνο σε έκταση εμβαδού 15.695 στρ. (δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε στρεμμάτων) που φαίνεται στον επισυναπτόμενο (σε σμίκρυνση 50%) στην παρούσα χάρτη κλίμακας 1:25.000 θεωρημένο με ημερομηνία 1.7.2011 από το Δασαρχείο Πειραιά, (όπως συμπληρώθηκε από μας) με μπλε περίγραμμα, με στοιχεία κορυφών Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω,Α1,Β1,Γ1,Δ1,Ε1,Ζ1,Η1,Θ1,Α και περιγράφονται με τα παρακάτω όρια:
«Αρχίζει από την διασταύρωση οδού Φριλιγκιάνικων - Διακοφτίου, συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου προς Παλαιόπολη μέχρι τη θέση Ασπρόγεια και μετά βόρεια προς τη θέση Πλατύ Κοντράδι στην τομή με τον επαρχιακό δρόμο Φριλιγκιάνικα - Διακόφτι και ακολουθεί αυτόν (κατά μήκος των ορίων του μόνιμου καταφυγίου Αγριας Ζωής) ως τη διασταύρωση με δρόμο Αγίας Μόνης. Στη συνέχεια και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φριλιγκιάνικων- Διακοφτίου μέχρι τη θέση Χάσκουσα, μετά νότια μέχρι το γεφύρι του Μάκρωνα. Στη συνέχεια κατά μήκος της οριογραμμής μέχρι την κορυφή Χαλεπί δυτικά με το ρέμα Περάτη και συνέχεια νότια με όριο του Παλαιοκάστρου μέχρι την επαρχιακή οδό Παλαιόπολης - Φράτσια. Κατά μήκος της οδού Παλαιόπολης - Φράτσια μέχρι το δυτικό όριο του Πρινολάγκαδου Φρατσίων. Το όριο στη συνέχεια ακολουθεί κατεύθυνση βόρεια προς οικισμό Βιαράδικα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού προς οικισμό Μητάτα. Συνέχεια βόρεια με το όριο της οδού Μητάτα - Φριλιγκιάνικα μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Φριλιγκιάνικα - Διακόφτι προς Παλαιόπολη στη θέση Στενό όριο».
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση