Παράταση ισχύος αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΦΕΚ Β 1891 - 29.08.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44250/1245
(3)
Παράταση ισχύος αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 Α/1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.».
β. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.».
γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».
δ. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
στ. Των άρθρων 253, 254 & 258 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α/1969) «Περί Δασικού Κώδικος», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 του
Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α/1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 κ.λπ.» και του άρθρου 29 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α/1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας κ.λπ.».
ζ. Του Π.Δ. 453/77 (ΦΕΚ 141 Α/1977) «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) κ.λπ.».
2. Την Α.Π. 276/24-02-1997 (ΦΕΚ 254 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοϊου Κοζάνης».
3. Την Α.Π. 945/15-7-1997 (ΦΕΚ 679 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηραμάτων στο
Ν. Κοζάνης».
4. Την Α.Π. 971/15-7-1997 (ΦΕΚ 679 Β/1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοϊου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κοζάνης για μία τριετία».
5. Την Α.Π. 603/10-9-1997 (ΦΕΚ 845 Β/1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης κατάργησης καταφυγίων θηραμάτων για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998», με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 945/15-7-1997 της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης.
6. Την Α.Π. 604/10-9-1997 (ΦΕΚ 845 Β/1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοϊου για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998», με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 971/15-7-1997 της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης.
7. Το Α.Π. 44236/1230/16-8-2011 έγγραφο - εισήγηση του Δασαρχείου Τσοτυλίου για την επ’ αόριστο παράταση της ισχύς των με Α.Π. 603/10-9-1997 και 604/10-9-1997 Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί το προβλεπόμενο προσωπικό πέραν των οργανικών θέσεων στο Δασαρχείο Τσοτυλίου (σχετ. Π.Δ. 453/77) για τη Διοίκηση, Λειτουργία, Διαχείριση και Φύλαξη της Ε.Κ.Π. Βοϊου, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι της 20.8.2012 (ημερομηνία έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου 2012-13) την ισχύ των με Α.Π. 603/10-9-1997
Αριθ. 603
(14)
Ανάκληση απόφασης κατάργησης καταφυγίων θηραμάτων για το κυνεγετικό έτος 1997 - 1998.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξειςτου Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 34 του Ν. 177/75 «Περί θήρας κ.λ.π. και συμπληρώσεως διατάξεων Ν.Δ. 86/69».
3. Την 945/15.7.97 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Κοζάνης «περί κατάργησης καταφυγίων θηραμάτων περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Τσοτυλίου».
4. Τις αποφάσεις:
Α. 77389/1060/27.2.89 (ΦΕΚ 180/Β*/10.3.89) «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Νέας Σπάρτης Τσο-τυλίου».
Β. 75981/1238/27.2.89 (ΦΕΚ 178/Β*/10.3.89) «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Αγίας Σωτήρας Βοίου».
Γ. 160270/2.7.82 (ΦΕΚ 698/Β*/21.9.82 «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Βουνό Σιάτιστας».
Δ. 163839/1732/14.4.80 (403/Β*/23.4.80) «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων Βουχωρίνας Βοίου».
Ε. Την 79951/31060/4.7.88 (ΦΕΚ 509/Β*/20.7.88) «Ίδρυση προσωρινού καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Κλέψος Βοίου» και
5. Τη σκοπιμότητα διατήρησης των παραπάνω καταφυγίων για την προστασία και την αναπαραγωγή του θηράματος στην Επαρχία Βοίου για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την 945/15.7.97 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Κοζάνης η οποία καταργεί την ισχύ των παραπάνω καταφυγίων για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998 καθώς κρίνεται σκόπιμη η διατήρησή τους για την προστασία και την αναπαραγωγή του θηράματος εντός αυτών.
Η ανάκληση της κατάργησης των παραπάνω καταφυγίων γίνεται γιατί δεν θα ισχύει απαγόρευση του κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Τσοτυλίου για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 του Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της απόφασης.
Κοζάνη, 10 Σεπτεμβρίου 1997
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
και 604/10-9-1997
Αριθ. 604
(15)
Ανάκληση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοίου για το κυνεγετικό έτος 1997 - 1998.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξειςτου Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 34 του Ν. 177/75 «Περί θήρας κ.λ.π. και συμπληρώσεως διατάξεων Ν.Δ. 86/69».
3. Τις διατάξεις του 453/της 7/24.5.77 Π. Δ/τος «Περί Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας εντός αυτών».
4. Την 276/24.2.97 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Κοζάνης με την οποία χαρακτηρίσθηκε και ιδρύθηκε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή στην Επαρχία Βοίου του Δασαρχείου Τσοτυλίου που δημοσιεύθηκε στο 679/τεύχος Β*/8.8.97 φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατόπιν μελέτης που εγκρίθηκε με την 1213/12.11.96 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ν. Κοζάνης.
5. Την 971/15.7.97 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ν. Κοζάνης «Περί απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 1997 - 1998 στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοίου Ν. Κοζάνης».
6. Τη σκοπιμότητα ανάκλησης της 971/15.7.97 απόφασης της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ν. Κοζάνης «Περί απαγόρευσης του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοίου» για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998 προκειμένου να εξετασθούν τα αιτήματα Κυνηγετικών Οργανώσεων και πολιτών της Κοινότητας Πενταλόφου που προέκυψαν για το ίδιο θέμα, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την 971/15.7.97 απόφαση της Αναπληρώ-τριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ν. Κοζάνης η οποία απαγορεύει το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 1997 - 1998 και το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998 σε έκταση 224.878,56 στρεμμάτων στην Ε.Κ.Π. Βοίου Ν. Κοζάνης και στις περιοχές των Κοινοτήτων Πενταλόφου, Βυθού, Αυγερινού, Διλόφου, Ζώνης, Κορυφής, Χρυσαυγής, Αγιάσματος, Λεύκης, Κλεισώρειας, Πολυκαστάνου , Δάφνης, Δραγασιάς, Μόρφης, Αγίας Σωτήρας, Αγίων Αναργύρων και των Συνοικισμών Ομαλής, Ανθούσας, Τριάδας και Βουχωρίνας του Δήμου Τσοτυλίου, Αγίων Θεοδώρων, Κοιλαδίου, Αχλαδιάς και Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Αγιάσματος, προκειμένου να εξετασθούν αιτήματα Κυνηγετικών οργανώσεων και πολιτών της Κοινότητας Πενταλόφου που προέκυψαν για το ίδιο θέμα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 του Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της απόφασης.
Κοζάνη, 10 Σεπτεμβρίου 1997
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση και την ανάρτησή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 17 Αυγούστου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση