Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στο όρος «ΜΕΡΕΝΤΑ» δημοτικής ενότητας Κουβαρά, Δήμου Σαρωνικού Αττικής

ΦΕΚ Β 2307 - 17.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3266

(1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στο όρος «ΜΕΡΕΝΤΑ» δημοτικής ενότητας Κουβαρά, Δήμου Σαρωνικού Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν 177/75 (άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της με υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998) κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της με υπ’ αριθμ. 87578/703/6-3-1997 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.A΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας»
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87τ.Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
6. Τη με υπ’ αριθμ. 5468/2527/23-2-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Β΄ 362).
7. Τη με υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
8. Τη με υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης
9. Τη με υπ’ αριθμ. 217056/2441/1-8-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012» (ΦΕΚ Β΄ 1763).
10. Τη με υπ’ αριθμ. 2477/5-9-2011 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
11. Το γεγονός ότι από την πρόσφατη πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου 2011 υπέστησαν σοβαρές αλλοιώσεις οι βιότοποι όλων των ειδών της άγριας ζωής στην περίοχή του όρους «ΜΕΡΕΝΤΑ» και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευτούν, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) κυνηγετικά έτη και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2014, σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού 4.904,00 στρεμμάτων στον ορεινό όγκο του όρους «ΜΕΡΕΝΤΑ», δημοτικής ενότητας Κουβαρά, Δήμου Σαρωνικού, αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από κόκκινη συνεχή γραμμή και εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 με τα στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 58, 59, 60, 1) και η οποία οριοθετείται ως εξής:
«Τα όρια άρχονται από την Κοινότητα Κουβαρά, ακολουθούν δυτικά τον κεντρικό ασφαλτόδρομο «Κουβαρά - Αυλακίου» μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο όπου τα όρια στρίβουν προς βορρά και ακολουθούν την οδό «Μυρρινούντος» προς Αγία Αικατερίνη και Μαρκόπουλο μέχρι που συναντούν τα όρια του Δασαρχείου Λαυρίου, τα οποία ακολουθούν προς βορρά μέχρι την κορυφογραμμή του όρους «ΜΕΡΕΝΤΑ». Κατόπιν με νότια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα και νοητά όρια μέχρι την οδό «Ελευθερίου Βενιζέλου», την οποία ακολουθούν προς νότο μέχρι την Κοινότητα Κουβαρά όπου άρχισαν».
Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ασφαλτόδρομος «Κουβαρά -
Αυλακίου» και οδός «Μυρρινούντος».
ΔΥΤΙΚΑ: Ανώνυμο ρέμα.
ΒΟΡΕΙΑ: Όρια Δασαρχείου Λαυρίου και
κορυφογραμμή όρους «ΜΕΡΕΝΤΑ».
ΝΟΤΙΑ: Οδός «Ελευθερίου Βενιζέλου».
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται, ουδέ ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λ.π που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για τρία (3) κυνηγετικά έτη δηλ. μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Αγία Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση