Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Μαυροβουνίου - Σκύδρας Δήμου Σκύδρας, στην περιοχή Σεβαστιανών - Κόπρενο Δήμου Σκύδρας, στην περιοχή Κρώμνης - όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας

ΦΕΚ Β 2453 - 02.11.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 63474

(1)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Μαυροβουνίου - Σκύδρας Δήμου Σκύδρας, στην περιοχή Σεβαστιανών - Κόπρενο Δήμου Σκύδρας, στην περιοχή Κρώμνης - όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 ΤΑ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Την με αριθμ. 1425/19-1-2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22-3-2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδικοποιήσεως».
9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
12. Την αριθμ. 217056/2441/1-8-2011 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.
13. Την αριθμ. 9852/13-9-2011 εισήγηση του Δασαρχείου Έδεσσας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
14. Την αριθμ. 9947/15-9-2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 μέχρι 19-8-2016 στις περιοχές που αναφέρονται πιο κάτω με τα όρια που αναλυτικά περιγράφονται και εμφανίζονται στους χάρτες 1: 50.000 που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.
1. Περιοχή Μαυροβουνίου - Σκύδρας Δήμου Σκύδρας εμβαδού 7.970 στρ. με όρια απαγόρευσης: Με αφετηρία τη θέση Νέα Γέφυρα Μαυροβουνίου - Ν. Ζωής δυτικά ακολουθεί ανώνυμο ρέμα μέχρι το ύψωμα όπου υπάρχει το τριγωνομετρικό με αριθ. 11 με κατεύθυνση Νότια, συναντά την Α΄ Γαλαρία της σιδηροδρομικής γραμμής. Ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή και συνεχίζει ανατολικά μέχρι το Μαυροβούνι, συνεχίζει με τον ασφαλτόδρομο προς Αριδαία και καταλήγει στη θέση της Νέας Γέφυρας όπου και η αφετηρία.
2. Περιοχή Σεβαστιανών - Κόπρενο Δήμου Σκύδρας εμβαδού 500 στρ. περιμετρικά του πυρήνα προσαρμογής φτερωτών και τριχωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Έδεσσας με όρια απαγόρευσης:
Με αφετηρία το οίκημα καταφυγίου Φυσιολατρικού Συλλόγου Σεβαστιανών, ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι μαντρί Θεοχάρη, ανεβαίνει μέχρι το ορόσημο της Ριζαριώτικης κορυφής και συνεχίζει μέχρι την κορυφή. Κατεβαίνει την κορυφογραμμή μέχρι το χωράφι του Γρηγοριάδη και ακολουθεί τον αγρορικό δρόμο μέχρι το καταφύγιο, όπου και η αφετηρία.
3. Περιοχή Κρώμνης - Όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας εμβαδού 2.750 στρ. με όρια απαγόρευσης: Με αφετηρία τα παλιά όρια οικισμού Κρώμνης και από τη θέση Μύλος, ανεβαίνει Βόρεια με όρια το ρέμα Γράμμος, περνά από τη θέση Τάφοι και φθάνει στο ρέμα Σγουρ (Νοικοκύρης), ακολουθεί το ρέμα με Δυτική κατεύθυνση ως τη θέση Ραντισμένη. Κατεβαίνει Νότια με όρια τα όρια του Δημοσίου Δάσους μέχρι το ρέμα Ντομπρίνοβο και συνεχίζει με Ανατολική κατεύθυνση και με όρια το ρέμα ως τον οικισμό Κρώμνης, όπου και η αφετηρία.
Το Δασαρχείο Έδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση