Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού 61.600 στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης.

ΦΕΚ Β 2409 - 01.11.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 989
(7)
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού 61.600 στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α΄.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229Α΄).
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ Β΄ 459).
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16.12.96 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996).
8. Το αριθμ. 4125/27-9-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ρεθύμνης, με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια σε έκταση εμβαδού 61.600 στρεμ. στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών ,Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι:
Κυνηγετική περίοδος 1) 2011-2012 2) 2012-2013 και 3) 2013-2014, στα Δ.Δ. Κισσού, Κεντροχωρίου, Πλατανές, Σαχτουρίων, Μελαμπών, Ορνέ, Κρύας Βρύσης και Ακουμίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης, σε έκταση εμβαδού 61.600 στρεμμάτων που ορίζεται ως εξής:
Ξεκινώντας δυτικά από το χωριό Κεντροχώρι ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με τον Ακουμιανό ποταμό.
Στην συνέχεια ακολουθεί τον Ακουμιανό ποταμό και φτάνει μέχρι τις εκβολές του ποταμού στην θάλασσα συνεχίζει παραλιακά έως την παραλία Αγίου Γεωργίου.
Στον Άγιο Γεώργιο στρίβει ακολουθώντας το δρόμο (ασφαλτοστρωμένο) βόρεια προς Μέλαμπες.
Πριν το χωριό Μέλαμπες συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας χωματόδρομο και τέμνοντας τον επαρχιακό δρόμο Ρέθυμνο-Αγία Γαλήνη.
Συνεχίζει βόρεια σε χωματόδρομο-ρυάκι προς Ορνέ, περνάει Ανατολικά το χωριό Ορνέ μέχρι την κορυφογραμμή του όρους Κέδρος (εντός του Δήμου Αγίου Βασιλείου) συνεχίζει δυτικά από την κορυφογραμμή του Κέδρου (όρια Δήμου Αγίου Βασιλείου Αμαρίου) και στρίβει Ν.Δ. στο ύψος της μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού.
Ακολουθεί το δρόμο από Άγιο Πνεύμα στο Κεντροχώρι.
Η Δ/νση Δασών Ρεθύμνης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 6 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση