Απαγόρευση θήρας για πέντε (5) χρόνια ήτοι από
15-9-2011 μέχρι 19-9-2016 σε έκταση 20.304 στρ. στην περιοχή «Κοίλων - Μελίας - 22ο χλμ. - Δρυμού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

ΦΕΚ Β 2471 - 04.11.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 67234
(4)
Απαγόρευση θήρας για πέντε (5) χρόνια ήτοι από
15-9-2011 μέχρι 19-9-2016 σε έκταση 20.304 στρ. στην περιοχή «Κοίλων - Μελίας - 22ο χλμ. - Δρυμού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ’ αριθμ. ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Την με αριθ. 1425/19-1-2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22-3-2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
7. Το άρθρο 57, του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7Α΄), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
8. Την 414 985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 217056/2441/1-8-2011 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 -12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.
10. Την αριθ. 17959/21-9-2011 εισήγηση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
11. Την αριθ. 18083/26-9-2011 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 15-9-2011 μέχρι 19-9-2016 σε έκταση 20.304 στρ. στην περιοχή «Κοίλων -Μελίας - 22° χλμ. - Δρυμού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
Η προτεινόμενη απαγόρευση αφορά την περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 24η Αυγούστου 2011, τα όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω και φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1: 50.000 που συνοδεύει το έγγραφο αυτό:
Από το χωριό Κοίλα με Β.Α. κατεύθυνση μέχρι τις αμμοληψίες του ρέματος Ιτέας. Από εκεί δυτικά μέχρι την κορυφή «Φρούριο» (Καλές) και στη συνέχεια πάλι με δυτική κατεύθυνση - ακολουθώντας τα όρια των περιοχών ευθύνης, Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου - κορυφή Λιθόστρωτος, βόρεια κορυφή Καρβουνιάρης, κορυφή Καπνιάς και στη συνέχεια δασική οδός με κατεύθυνση δυτική καταλήγοντας στην ασφαλτοστρωμένη οδό Λουτρών - Πεσάνης. Στη συνέχεια επί της παραπάνω οδού με κατεύθυνση τα Λουτρά μετά από απόσταση 3χλμ έως την τελευταία αντιπυρική λωρίδα που ανεβαίνει από ανατολικά από το ρέμα «Καβούρι»(Καβουρατζή). Από την αντιπυρική αυτή με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το ρέμα και στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση χωματόδρομος που περνά μπροστά από τα μαντριά Δουνάκη μέχρι τη διασταύρωση που οδηγεί στα ερείπια «Βαφείο». Από εκεί χωματόδρομο με κατεύθυνση ανατολική μέχρι το διαδημοτικό δρόμο Μελίας Κοίλων και στην συνέχεια ακολουθεί αυτήν την οδό, μέχρι το χωριό Κοίλα, όπου και το αρχικό σημείο.
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση