Εκτύπωση

Απαγορευτική διάταξη θήρας όλων των θηραμάτων για δύο (2) έτη, ήτοι από 1-11-2011 έως 31-10-2013 σε έκταση 1983,65 στρεμμάτων περιοχής Κασιδιάρη Τ.Κ. Πετρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας

ΦΕΚ Β 2609 - 08.11.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Α.Δ. 12
(3)
Απαγορευτική διάταξη θήρας όλων των θηραμάτων για δύο (2) έτη, ήτοι από 1-11-2011 έως 31-10-2013 σε έκταση 1983,65 στρεμμάτων περιοχής Κασιδιάρη Τ.Κ. Πετρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β’/18.12.85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/τ. Β’/31.12.96) 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/τ. Β’/04.02.98) και 87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ 581/τ. Β’/23.04.07) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/τ. Β’/2010) κοινής απόφασης Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 99778/3949/7-9-2000 διαταγής Υφυπουργού Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/23-12-2010 Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 1669/3310/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β’/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Α.Δ..Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών υποθέσεων και στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων».
8. Την υπ’ αριθμ. 217056/2441/1-8-2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2011 - 2012».
9. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των θηραματικών ειδών στην περιοχή «κασιδιάρη» Τ.Κ. Πετρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας ύστερα από την εκτεταμένη καταστροφή του φυσικού βιοτόπου λόγω πυρκαγιάς στις 28-7-2011, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων των θηραμάτων για δύο (2) έτη, ήτοι από 1-11-2011 έως 31-10-2013 σε έκταση 1983,65 στρεμμάτων περιοχής Κασιδιάρη Τ.Κ. Πετρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας με τα εξής όρια:
Αρχίζει από δασόδρομο στη δασική θέση «Γελαδόγρεκο» από εκεί με κατεύθυνση νότια συναντά τις δασικές θέσεις Αγκορτσούλες και Άνω Τσατάλι, από εκεί ρέμα στη δασική θέση Κάτω Τσατάλι μετά κατευθύνεται ανατολικά στις δασικές θέσεις Παλαιοκοπράκι - Καζάνι - Αγκορτσιές, μετά κατευθύνεται βόρεια στις δασικές θέσεις Αγκορτσιές - Σημείο και από εκεί κατευθύνεται δυτικά και συναντά τις δασικές θέσεις Προφήτης Ηλίας - Δεξαμενή - Ποτίστρα - Πεταλούδα και στη συνέχεια συναντά το δασόδρομο στη δασική θέση Γελαδόγρεκο όπου και κλίνει η περιμετρική ζώνη.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με το Ν.Δ. 991/71 και το Ν. 177/75.
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Ελληνικής Αστυνομίας, και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η παρούσα συνοδεύεται από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με συντεταγμένες και απόσπασμα χάρτη 1:50000, όπου αποτυπώνεται η αντίστοιχη έκταση που απαγορεύεται η άσκηση θήρας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 1 Νοεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ