Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας

ΦΕΚ Β 397 - 22.02.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 81821/3160
(5)
Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) και 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-λίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Το με αριθ. 145/29-9-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου με το οποίο ζητά την Απαγόρευση κυνηγίου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
10. Το αριθμ. 54929/4375/22-12-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου με το οποίο προτείνει την απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 20-8-2017, σε έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από εικόνισμα Τσιτούρη στη γέφυρα προς Καλλιθέα «Μπιάρα», ακολουθεί τον ασφάλτινο δρόμο έως τον οικισμό Καλλιθέας, προχωρεί στο δασικό δρόμο Καλλιθέα - Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Μυρίκης, συνεχίζει από «Αγιο Κωνσταντίνο» το δασικό δρόμο προς θέση «Βρύση Βαστάκη» Τ.Κ. Ανιάδας. Από «Βρύση Βαστάκη» (άσφαλτος) έως τη διασταύρωση προς δασικό δρόμο προς «Πνακάκια», ακολουθεί αυτόν το δασικό δρόμο μέχρι το ρέμα «Καλανόρεμα», ακολουθεί το «Καλανόρεμα» μέχρι τον δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό - Κακαλιουρέϊκα», από εκείτο δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό- Κακαλιουρέϊκα» έως το τέρμα του δρόμου στη θέση «Κουμπουρέΐκα» και ακολουθώντας το βατό αγροτικό δρόμο (μονοπάτι) μέχρι που συναντά τον επαρχιακό δρόμο Κλαυσί-Μουζήλο, συνεχίζοντας μέχρι την γέφυρα Κλαυσίου και κλείνοντας ολοπόταμα (Καρπενησιώτης) μέχρι το εικόνισμα Τσιτούρη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Καρπενήσι, 18 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση