Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 23-4-2012 έως 23.4.2015) σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

ΦΕΚ Β 895 - 23.03.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 257
(8)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 23-4-2012 έως 23.4.2015) σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ.136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Το αριθμ. 1484/2-3-2012 έγγραφο της Δνσης Δασών Χανίων, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου (23-4-2012- έως 23-4-2015), γεγονός που θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 23-4-2012 έως 23-4-2015, σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου, με σκοπό την αναπαραγωγή και την εν γένει προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου της νήσου.
Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Μαρτίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Σχόλια   

# Πολίτης 23-04-2012 21:55
Αντίθεση κυνηγών στην απαγόρευση θήρας στη Γαύδο
«…Η απόφασή για την 3ετή απαγόρευση βασίστηκε σε μαρτυρίες των κατοίκων και σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Δασάρχου, στο δημοσίευμά της εφημερίδας σας στις 17-4-2012, και σε επιτόπιες επισκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων. Συνεπώς δε βασίστηκε σε μελέτη με κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε να εξαχθούν ασφαλή στοιχεία και συμπεράσματα, για τυχόν μείωση, στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Επιπρόσθετα μια τέτοια μελέτη είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της επιτυχίας ή μη οποιουδήποτε διαχειριστικού μέτρου εφαρμοστεί.
Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στο γεγονός αυτό, καθώς το πνεύμα που διακατέχει την ευρωπαϊκή (Οδηγία για τα Πτηνά και Οδηγία για τους Οικοτόπους) και την ελληνική νομοθεσία περί θήρας είναι ότι η αειφόρος θήρα μπορεί να αποβεί επωφελής, αρκεί να υπάρχει επιστημονική και διαχειριστική προσέγγιση…»

Δημοσιεύθηκε στις: 19-04-2012, επιστολές, ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

www.haniotika-nea.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 23-04-2012 21:58
Τη μελέτη που απαιτούν οι κυνηγοί ποιός θα την κάνει;
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 23-04-2012 23:00
Μπορεί να την κάνει και η Ομοσπονδία Κρήτης σε συνεργασία με το Δασαρχείο. Υπάρχουν επιστήμονες και στο Δασαρχείο αλλά και στην Ομοσπονδία για να κάνουν κάτι τέτοιο. Στις κυνηγετικές οργανώσεις υπάρχει πλέον η εμπειρία διαχείρισης των θηρεύσιμων ειδών καθώς και βιοτόπων τους και τα μέσα να την πετύχουν.
Γιατί το Δασαρχείο είναι τόσο αρνητικό στις προτάσεις των κυνηγών; Θα κάνει δηλαδή κάτι καλύτερο για τη διαχείριση των θηραμάτων της Γαύδου;
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 30-04-2012 12:09
Και μετά το στάδιο της ενημέρωσης, η ιστορία της απαγόρευσης στη Γαύδο (για τρία χρόνια γιατί έτσι τους αρέσει!), εξακολουθεί να αναπαράγεται, ενισχυμένη από τις γνωστές υπερβολές και κινδυνολογίες που διασπείρουν αντικυνηγοί. Τα γνωστά, δηλαδή. Όπως είχε συμβεί παλιά στην Τήλο, ή φέτος με την φημολογούμενη υπόθεση λαθροθηρίας στις Πρέσπες, κλπ.
newsbeast.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή