Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς

ΦΕΚ Β 1488 - 04.05.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1953/128322 π.ε.
(22)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ281/Β/31-3-99) κοινές υπουργικές απόφασεις.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄/10-9-1992).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30-5-97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
10.Το γεγονός ότι η αριθμ. 2346/24/1-8-2006 απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιας έληξε την 20/8/2011 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αγιας και του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 241/2011 απόφαση & 74/19-10-2011 έγγραφο αντίστοιχα), αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/5/2012 μέχρι 31/5/2017, σε έκταση έξι χιλιάδων μηδέν εξήντα ένα (6.061) στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπ. Κοινοτ. Σκλήθρου, Δημοτ. Ενότητας Μελιβοίας, Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιας, που ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία και ακολουθεί Νότια κατεύθυνση κατά μήκος του αμαξωτού δρόμου μέχρι τη θέση Αναυρικό. Συνεχίζει τον ημιονικό δρόμο που διέρχεται από τις θέσεις Σαράντη και Μπάτη περνά κάθετα το ρέμα στην απέναντι ράχη μέχρι το παλαιό μαντρί Παππού Νικόλα και συνεχίζει μέχρι το σημείο που συναντά τον αγροτοδασικό δρόμο Σκλήθρου - Πετρόγουρνας στο ύψος της σπηλιάς Πουλιού. Συνεχίζει με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον αγροτοδασικό δρόμο έως τη θέση Κλίμα και στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση έως τη σπηλιά Μπόκα. Από τη θέση αυτή ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση το ρέμα Μπούτζικα μέχρι την ακτή στη θέση Ασπρόβραχος του Αιγαίου Πελάγους και συνεχίζει με κατεύθυνση Βόρεια την ακτογραμμή του Αιγαίου Πελάγους μέχρι το ρέμα Ρακοπόταμος. Στη συνέχεια ακολουθεί Νοτιοδυτική κατεύθυνση τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αγιας -Σκλήθρου μέχρι τη θέση Νικολού Καλύβι.
Από τη θέση αυτή συνεχίζει Νότια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο Σκλήθρου -Σουρβιάς μέχρι τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, όπου και το αρχικό σημείο έναρξης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2012 έως 31/5/2017.
Αγιά, 18 Απριλίου 20124
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση