Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 945 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας

ΦΕΚ Β 1801 - 08.06.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25116/1163

(1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 945 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του N. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»
γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος».
2. Την αριθ. 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ Β΄ 757).
3. Την αριθ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ.» (ΦΕΚ Β΄ 769).
5. Το αριθ. 10/19-3-2012 έγγραφο - αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας, αναφορικά με την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «στρώμα» του Δήμου Πάργας.
6. Το αριθ. 5976/26-4-2012 έγγραφο του Δήμου Πάργας, όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (αριθ. 71/2012 Α.Δ.Σ.) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας αναφορικά με την προτεινόμενη προσωρινή απαγόρευση θήρας.
7. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του υπό ίδρυση πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και ειδικά του λαγού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2012 - 2013 και για τα δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015, σε έκταση 945 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Στρώμα» της Δ.Κ. Καναλακίου του Δήμου Πάργας.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής:
Ξεκινά ακολουθώντας την υδροκριτική γραμμή του υψώματος «στρώμα» και με κατεύθυνση βόρεια φθάνει μέχρι το ύψος της ομβροδεξαμενής, στη συνέχεια στρέφεται δυτικά όπου συναντά τον υπάρχοντα δασικό δρόμο, τον οποίο ακολουθεί σε μήκος 1100 μέτρων και ακολούθως στρέφεται νοτιοδυτικά όπου συναντά το ανώνυμο ρέμα, το οποίο ακολουθώντας το καταλήγει στο σημείο της υδροκριτικής γραμμής του υψώματος «στρώμα» απ’ όπου και ξεκίνησε.
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καναλακίου θα γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλληλες πινακίδες.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού έτους 2012 - 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 15 Μαΐου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση