ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 2086 - 04.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Βίγλα» του Δ.Δ. Καστρακίου Δήμου Καλαμπάκας


1

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Άμμος», «Τσιρίδια», «Καρυές», «Τζινίκας» της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δήμου Καλαμπάκας

2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2275/120924
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Βίγλα» του Δ.Δ. Καστρακίου Δήμου Καλαμπάκας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄ 237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Τη με αριθμό 4986/42036/17-6-2009 (ΦΕΚ 1257/τ.Β΄/25-6-2009) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Βίγλα» του Δ.Δ Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας».
10. Το με αριθμό 25/30-5-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην θέση «Βίγλα» της ΤΚ Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το με αριθμό 3007/117600/14-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 2.200 στρεμμάτων στη θέση, «Βίγλα» του ΔΔ Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλιμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Από την κορυφογραμμή της ράχης «Τσίκαρη» που αρχίζει από την εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων, συνεχίζει κορυφογραμμή της ράχης «Μπιασιούρη» και ράχη «Καρέλη» μέχρι τη διασταύρωση με αγροτικό δρόμο προς «Γαβριά»
Βόρεια: Από το παραπάνω σημείο ακολουθεί το δρόμο προς «Γαβριά» μέχρι που συναντά το ρέμα «Τρανός Λάκκος».
Δυτικά: Με ρέμα «Τρανός Λάκκος» μέχρι που συναντά την εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων.
Νότια: Με την εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων μέχρι που συναντά την ράχη «Τσίκαρη»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012-2013.
Τρίκαλα, 25 Ιουνίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
Αριθμ. 2274/120910
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Άμμος», «Τσιρίδια», «Καρυές», «Τζινίκας» της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δήμου Καλαμπάκας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.»
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Τη με αριθμό 6365/17332/13-7-2007 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/
30-7-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή του Δ.Δ. Αγ. Δημητρίου του Δήμου Χασίων».
10. Το με αριθμό 25/30-5-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή της ΤΚ Αγ. Δημητρίου του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το με αριθμό 3006/117581/14-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 1.500 στρεμμάτων στις θέσεις «Άμμος», «Τσιρίδια», «Καρυές», «Τζινίκας» της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλιμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο προς Βουτάδες από Εθνική οδό Καλαμπάκας-Γρεβενών.
Ανατολικά: Με Εθνική οδό Καλαμπάκας Γρεβενών από συμβολή με ρέμα βαθύρεμα μέχρι την διασταύρωση με αγροτικό δρόμο προς Βουτάδες.
Νότια: Με ρέμα βαθύρεμα από κοίτη Ίωνα ποταμού μέχρι Εθνική οδό Καλαμπάκας-Γρεβενών.
Δυτικά: Με κοίτη Ίωνα ποταμού συμπεριλαμβανομένης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012-2013.
Τρίκαλα, 25 Ιουνίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση