Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς

ΦΕΚ Β 2118 - 11.07.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40681
(2)
Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Την υπ’ αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων......» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
10. Το υπ’ αριθμ. 70/02.05.2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κιλκίς με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς».
11. Το υπ’ αριθμ. 4799/04.05.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Κιλκίς.
12. Την υπ’ αριθμ. 5059/10.05.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς για ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς για δέκα επιπλέον χρόνια, δηλαδή από 21.08.2012 μέχρι και 21.08.2022.
13. Την υπ’ αριθμ. 2747/02.04.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ 501/Β΄/24.04.2002) η οποία λήγει στις 20.08.2012 και κρίνεται σκόπιμη n ανανέωσή της, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για άλλα δέκα χρόνια, δηλαδή από 21.08.2012 μέχρι 21.08.2022, σε έκταση εμβαδού 850,00 στρεμμάτων στην περιοχή Λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου Κιλκίς - Κρηστώνης, με το δρόμο που οδηγεί στο Μνημείο, ακολουθεί δυτικά το δρόμο προς το Μνημείο, φθάνει στις σιδηροδρομικές γραμμές τις οποίες ακολουθεί προς Ν.Α. μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο Κρηστώνη - Κιλκίς, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το σημείο αφετηρίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση