Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς

ΦΕΚ Β 2118 - 11.07.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40681
(2)
Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Την υπ’ αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων......» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
10. Το υπ’ αριθμ. 70/02.05.2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κιλκίς με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς».
11. Το υπ’ αριθμ. 4799/04.05.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Κιλκίς.
12. Την υπ’ αριθμ. 5059/10.05.2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς για ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς για δέκα επιπλέον χρόνια, δηλαδή από 21.08.2012 μέχρι και 21.08.2022.
13. Την υπ’ αριθμ. 2747/02.04.2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ 501/Β΄/24.04.2002) η οποία λήγει στις 20.08.2012 και κρίνεται σκόπιμη n ανανέωσή της, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για άλλα δέκα χρόνια, δηλαδή από 21.08.2012 μέχρι 21.08.2022, σε έκταση εμβαδού 850,00 στρεμμάτων στην περιοχή Λόφων Μνημείου 1912-1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου Κιλκίς - Κρηστώνης, με το δρόμο που οδηγεί στο Μνημείο, ακολουθεί δυτικά το δρόμο προς το Μνημείο, φθάνει στις σιδηροδρομικές γραμμές τις οποίες ακολουθεί προς Ν.Α. μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο Κρηστώνη - Κιλκίς, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το σημείο αφετηρίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ

You have no rights to post comments