Έγκριση τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2067 - 03.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 974/96361
(1)

Έγκριση τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης
απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α'/1969.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ.Α'/27-12-2010).

4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/τ.Β'/2011).

5. Την υπ' αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ τ.Β'/1985) κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ». (ΦΕΚ 1495/τ.Β'/2010).

7. Την αριθμ. 3461/25-5-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για τριετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 300 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων Νομού Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.

8. Την αριθμ. 1211/72918/16-5-2012 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 3461/25-5-2006 Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη τροποποίηση των ορίων και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21-8-2012 έως 20-8-2015 σε έκταση 1109,00 στρεμμάτων πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:15.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:20.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: Αρχίζει από το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Σοφάδων - Λεο-νταρίου συναντάει τον Ε 65, ακολουθεί τον Ε 65 μέχρι του σημείου που συναντά τον πρώτο αγροτικό δρόμο και εκείθεν με πορεία δυτική ακολουθεί τον επόμενο αγροτικό δρόμο, κατόπιν ακολουθώντας νότια πορεία μέχρι το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο

Ανωγείου - Σοφάδων μέσω του Πλατανεώνα Ανωγείου μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Σοφάδων - Λεονταρίου και εκείθεν με πορεία βόρεια ακολουθώντας τον ως άνω επαρχιακό δρόμο καταλήγει στο σημείο της αφετηρίας.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί Θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση