παγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 2.201 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «παλαιός Οικισμός Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών

ΦΕΚ Β 2135 - 13.07.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33125/3485
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 2.201 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «παλαιός Οικισμός Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»
γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κωδικός».
2. Την αριθ. 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την αριθ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ.».
5. Το αριθ. 30-1-6-2012 έγγραφο-αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών, αναφορικά με την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «οικισμός Παλαιάς Μηλιάς» του Δήμου Γρεβενών.
6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων, θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2012-2013 και για τα τρία (3) χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015, σε έκταση 2.201 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «παλαιός Οικισμός Μηλιάς» της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Γρεβενών. Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000 που συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται ως εξής:
Από τη θέση «Καραχμάτης» του παλαιού οικισμού Μηλιάς ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς τη θέση «Σταυρός»και από εκεί ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο στις θέσεις «΄Αγιος Αθανάσιος και «Καψάλες». Από τη θέση «Καψάλες» ακουλουθεί αγροτικό δρόμο προς τη θέση «Δεληβού Πηγάδι» και από εκεί στη θέση «Γκουμπλίτσες ακολουθώντας πάλι αγροτικό δρόμο προς τη θέση «Αρκουδόλακος-Περιβόλια» και καταλήγει στην θέση «Καραχμάτης» από όπου ξεκίνησε.
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών θα γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλληλες πινακίδες. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού έτους 2012-2013
Γρεβενά, 27 Ιουνίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΖΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση