Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλάρι» «Τασιά», κ.λπ. Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων

ΦΕΚ Β 2141 - 16.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2399/129373
(3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλάρι» «Τασιά», κ.λπ. Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις.»
5. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄237)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.»
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Τις υπ’ αριθμ. 4143/28-7-2003 (ΦΕΚ. 1108/τ.Β΄/ 8-8-2003) και 3293/19-6-2007 (ΦΕΚ 1162/τ.Β΄/11-7-2007) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.
10. Το υπ’ αριθμ. 85/25-6-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης, με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή της ΤΚ Λυγαριάς του Δήμου Πύλης, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
11. Το υπ’ αριθμ. 4181/126460/28-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27-06-2012 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 2.644 στρεμμάτων στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλάρι», «Τασιά», Τ.Κ Λυγαριάς Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 25.000 και ορίζεται ως εξής:
Νοτιοανατολικά: Με την επαρχιακή οδό Τρικάλων Πύλης, από τον οικισμό Λυγαριάς (διασταύρωση προς πλάτανο Σταυραίϊκο) και μέχρι τον δεύτερο αγροτικό δρόμο προς Πορταϊκό ποταμό, μετά τη διασταύρωση προς την ΤΚ Γόμφων.
Βορειοανατολικά: Με τον αγροτικό δρόμο ευθεία από τον οικισμό Λυγαριάς προς τη θέση Πλάτανος Σταυραίϊκος, μέχρι τη θέση Ράμπα στον Πορταϊκό ποταμό και στη συνέχεια με την οριογραμμή μέχρι την απέναντι όχθη του ιδίου ποταμού.
Βορειοδυτικά: Με τον Πορταϊκό ποταμό στην όχθη της κοίτης που βρίσκεται απέναντι από την απαγορευμένη έκταση.
Νοτιοδυτικά: Τον δεύτερο αγροτικό δρόμο μετά την διασταύρωση στον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων - Πύλης προς την ΤΚ Γόμφων, όπου ο αγροτικός δρόμος κατευθύνεται και στον Πορταϊκό ποταμό και συνεχίζει την οριογραμμή, κάθετα στην κοίτη του ιδίου ποταμού, μέχρι την απέναντι όχθη κοντά στη θέση Μαντριά Ρίζου.
Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012-2013 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 4 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση