Τροποποίηση απαγόρευσης θήρας ως προς τα όρια και την έκταση στην περιοχή Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας - Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, Δημ. Ενοτ. Μελιβοίας, περιφέρειας Δήμου Αγιάς πενταετούς ισχύος

ΦΕΚ Β 2141 - 16.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. διατ. 8

(2)
Τροποποίηση απαγόρευσης θήρας ως προς τα όρια και την έκταση στην περιοχή Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας - Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, Δημ. Ενοτ. Μελιβοίας, περιφέρειας Δήμου Αγιάς πενταετούς ισχύος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31-3-99) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ40/Α΄/22-3-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α΄).
6. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005), ΦΕΚ 98/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης».
10. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2254/134895/1-9-2010 απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας - Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με το αριθμ. 14664/15-9-2011 έγγραφο του Δήμου Αγιάς και το αριθμ. 73/19-10-2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε ως προς τα όρια και την έκταση την υπ’ αριθμ. 2254/134895/1-9-2010 απαγορευτική διάταξη θήρας που ισχύει σήμερα και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/8/2012 μέχρι 31/7/2017, σε έκταση εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (9.669) στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας - Βελίκας της Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας περιφέρειας Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την παραλιακή γέφυρα του ρέματος Πουρί και ακολουθεί κατεύθυνση Βόρεια κατά μήκος της παραλιακής οδού μέχρι τη διασταύρωση των δρόμων Μπουτσκαρέλα και Βελίκας Παλιουριάς, στην οικία του Άγγελου Καρβουνιάρη μετά τον κάβο Βελίκας.
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Δυτικά το δρόμο Μπουτσκαρέλα μέχρι τις οικίες Λιάγκου Αλέξανδρου και Λάγιου Θωμά.
Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση δια νοητής ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρέμα Κουλούρες και φθάνει απέναντι στη στροφή του αγροτικού δρόμου στη θέση «Τσιγαρίδα».
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νότια δια νοητής ευθείας γραμμής και φθάνει στον αγροτικό δρόμο στη θέση «Κριθάρια».
Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση το δρόμο «Κριθάρια - Κάστρο - κέντρο Μπόρα Μπόρα» μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου αυτού με το χωματόδρομο Βελίκας - Μοναστήρι Θεολόγος κοντά στο κέντρο Μπόρα Μπόρα.
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νοτιοδυτικά δια νοητής ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρέμα Πλατανιάς και φθάνει στο ύψωμα στη θέση «Ταραμάς» (Πλάτωμα Άγγελου Καρβουνιάρη).
Στη συνέχεια ακολουθεί Νοτιοδυτική κατεύθυνση δια νοητής ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρεματίδιο και φθάνει στο ύψωμα στη θέση «Γκουσγκουνόραχη - Τσούμα (ελαιοπερίβολο Χρήστου Βαλάρη).
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νοτιοδυτικά δια νοητής ευθείας γραμμής και φθάνει στο υδραγωγείο Βελίκας, στη συμβολή του αγροτικού δρόμου προς εκκλησία «Παναγία» με τον ασφαλτόδρομο Βελίκας - Μελιβοίας.
Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο προς εκκλησία «Παναγία» και συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική τον αρδευτικό τσιμενταύλακα Πετρωτό - Κρανές και ριζό - ριζό φθάνει στην εκκλησία «Αγία Τριάδα». Από το σημείο αυτό ακολουθεί Νοτιοανατολική κατεύθυνση τον αρδευτικό τσιμενταύλακα «Κοντάκης» φθάνει στις παλαιές καλύβες Αφων Μπάτσικα και συνεχίζει Ανατολικά μέχρι τις εκβολές του ρεματιδίου Παλαιόστρατα.
Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση το ρεματίδιο Παλαιόστρατα και φθάνει στον ασφαλτόδρομο Άνω - Κάτω Σωτηρίτσα (πάνω από την σιδερόπορτα του Κων/νου Ντακούλα).
Από το σημείο αυτό συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική τον ασφαλτόδρομο Άνω - Κάτω Σωτηρίτσας για 500 μ. περίπου όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια και φθάνει στον ελαιώνα Γεωργίου Τσιάρα και από το σημείο αυτό με κατεύθυνση Δυτική ριζό - ριζό φθάνει στο πηγάδι Καραγιάννη. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Νοτιοδυτική περνά κάθετα το ρέμα Δεληκούστα φθάνει στο ελαιοπερίβολο του Γιάννη Δημηνίκου και ακολουθώντας Νότια κατεύθυνση μεταξύ των ορίων των ελαιοπεριβόλων του Γιάννη Δημηνίκου και Γεωργίου Διαμαντή φθάνει στο ριζό.
Από το σημείο αυτό με κατεύθυνση Νότια συνεχίζει την κορυφογραμμή περνά από το ελαιοπερίβολο του Ηλία Λέτσιου και κάθετα τον αγροτικό δρόμο προς Παραφέντη (ελαιοπερίβολο Αντωνίου και Γεωργίου Τσιάρα), ακολουθεί τη ρεματιά και φθάνει στο ρέμα Ντιβανάδικο.
Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική το ρέμα Ντιβανάδικο μέχρι το σημείο που συμβάλει με το ρέμα Πρίονα.
Από το σημείο αυτό ακολουθεί Νοτιά κατεύθυνση δια νοητής ευθείας γραμμής, περνά από τον ελαιώνα του Στεφάνου Τριανταφύλλου θέση «Μπότσιανη» και συναντά το υψομετρικό του Στρατού και δεξαμενή στη θέση «Σαμάρια».
Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση περνά κάθετα τον κεντρικό χωματόδρομο Άνω Σωτηρίτσας - Κάτω Σωτηρίτσας, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος Γκρέκο και φθάνει στην όχθη του ρέματος Πουρί.
Από το σημείο αυτό ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση το χωματόδρομο στην όχθη του ρέματος Πουρί και φθάνει στην παραλιακή Γέφυρα του ρέματος Πουρί όπου και το αρχικό σημείο έναρξης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/7/2017.
Αγιά, 5 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση