Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς

ΦΕΚ Β 2197 - 26.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1074/131413
(10)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31-3-99) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
10. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2941/14-8-2012 απαγορευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς λήγει την 31/7/2012 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αγιάς και του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 6753/13-6-2012 και 20/2-6-2012 έγγραφα αντίστοιχα), αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/8/2012 μέχρι 31/7/2017, σε έκταση εκατόν είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (121.778) τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιάς, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Νότια: Με αγροτικό δρόμο.
Ανατολικά: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Δυτικά: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/7/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγιά, 9 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Αγιάς κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση