Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρόνια σε έκταση δύο χιλιάδων (2.000,00) στρεμμάτων στην περιοχή πέριξ του πυρήνα προσαρμογής στη θέση Γούβα - Μαυρομαντήλα - Γάμος περιφέρειας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας

ΦΕΚ Β 2274 - 06.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1540/149013
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για πέντε (5) χρόνια σε έκταση δύο χιλιάδων (2.000,00) στρεμμάτων στην περιοχή πέριξ του πυρήνα προσαρμογής στη θέση Γούβα - Μαυρομαντήλα - Γάμος περιφέρειας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/Τ.Α./1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ.Α./2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», (ΦΕΚ 231/Τ.Α./27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/Τ.Β./2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ.414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Τ.Β/1985) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/Ε. 103 /1-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τλ.» (ΦΕΚ 1495/Τ.Β./2010).
7. Την αριθμ. 2436/10-4-2007 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στην ανωτέρω περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας.
8. Την αριθμ. 2997/132745/20-7-2012 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ.2436/10-4-2007 απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από
1-9-2012 έως 31-8-2017 σε έκταση 2.000,00 στρεμμάτων στη θέση «Γούβα - Μαυρομαντήλα - Γάμος» περιοχής Τ.Κ Αγ. Γεωργίου του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που περικλείεται από δρόμο Γούβας - Γεφύρι Νάκαινας - Θέση Πηγάδι - Μαυροράχη -Ορόσημο Στρατού (Αγ. Γεωργίου) Διάσελο Κοκκινοπίλια -Μαυρομαντήλα (Αγ. Γεωργίου -Ξυνονερίου) Αγροτικό δρόμο Γούβας προς Ξυνονέρι όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:20.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας και ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Θέση Γούβα
Δυτικά: Θέση Πλατανιά.
Βόρεια: Θέση Τραγασιά - Αμπέλια Αγ. Γεωργίου - Ξυνονερίου
Νότια: Θέση Παπαδιά - Παλιόσπιτα - Κρεμαστόμυλος.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας, και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 26 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση